Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 23.04.15

sak 15/15

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

 

Høringsuttalelse Regional plan for folkehelse

 

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Dina von Heimburg

dihe@innherred-samkommune.no

74052718

 

Arkivref:

 2015/1187 - /G01

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

23.04.2015

15/15

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommunestyre slutter seg til det innsendte foreløpige høringssvaret fra administrasjon til Regional plan for Folkehelse.

Vedlegg:

1

Høring - regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag 2015-2020 PDF

2

Utkast regional plan for folkehelse 24.2.2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Nørd-Trøndelag fylkeskommune har sendt ut «Regional plan for folkehelse» på høring. Høringsfristen var satt til 10. april. Innherred samkommune har sendt inn foreløpig høringssvar fra administrasjonen, og har fått tillatelse til å ettersende endelig høringsuttalelse i etterkant av politisk behandling i Samkommunestyret. 

Følgende tekst er sendt til NTFK: 

Høring - regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag 2015-2020

Innherred samkommune ønsker å gi en samlet høringsuttalelse til regional plan for folkehelse. Vi vil innledningsvis gjøre rede for og kommentere forslag til videreutvikling av planens funksjon, og videre kommentere planutkastet i lys av de fire spørsmålene som stilles i høringsbrevet.  

  1. Kommentarer til planens funksjon og forslag til videreutvikling

Folkehelselovens Kapittel 4 § 20-21 beskriver fylkeskommunens ansvar i folkehelsearbeidet definert som bl.a. å fremme folkehelse innen de oppgaver den er tillagt og å være pådriver for og samordner av folkehelsearbeidet i fylket. I tillegg defineres fylkeskommunens ansvar for Beredskap (§ 28) og Internkontroll (§ 30). Fylkeskommunens ansvar er til dels beskrevet i planens innledning under «Aktører og ansvar i folkehelsearbeidet». Regional plan for folkehelse 2015-2020 er forankret i Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016, og skal erstatte strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014. Planen defineres som en regional plan etter plan- og bygningsloven (PBL §8-3), og det beskrives at planen dermed skal legges til grunn for både fylkeskommunens , kommunenes og statlige organ sitt folkehelsearbeid i planperioden. Det er planlagt at Regional plan for folkehelse 2015-2020 skal følges opp gjennom handlingsdeler som skal rulleres årlig (PBL §8). Ut av dette forstår vi at det forventes at planen, i kraft av å være en regional plan, skal legge føringer for kommunenes folkehelsearbeid. Planen gir imidlertid ingen klare føringer eller forventinger til kommunene utover det som er beskrevet i lovverk og andre statlige styringsdokumenter, og det synes derfor uklart hva som menes med at «planen skal legges til grunn for (..) kommunene sitt folkehelsearbeid i planperioden».  

Folkehelsearbeid – i bred betydning – handler om samfunnsutvikling. Dette perspektivet legges også til grunn for forslag til Regional plan for folkehelse, noe vi mener er en nødvendig tilnærming i folkehelsearbeidet. Innherred samkommune har god erfaring med å integrere overordnet folkehelsestrategi i kommuneplanens samfunnsdel, der tiltak operasjonaliseres i kommunedelplaner og temaplaner på tvers av sektorer. Ved å definere kommuneplanens samfunnsdel som vår folkehelsestrategi, settes folkehelse på dagsordenen i alt vi gjør, i «hovedstrømmen» gjennom etablerte plan- og styringsmekanismer.  

Det synes krevende å skille Regional plan for folkehelse fra andre regionale planer i N-T (dette gjelder særlig Regional plan for barn og unges oppvekstvilkår). I den regionale utviklingsrollen har fylkeskommunen ansvaret for, i samarbeid med kommuner og regional stat, å utforme en folkehelsepolitikk for regionen. Vi mener at en god løsning for Nord-Trøndelag er å revurdere behovet for en regional plan for folkehelse, og i stedet benytte det foreliggende arbeidet som et grunnlag for en handlingsdel koblet opp mot revidering av Trøndelagsplanen (2008-2012).  

En slik handlingsplan bør etter vårt syn omhandle 1) de virkemidler fylkeskommunen direkte rår over i folkehelsearbeidet, og 2) fylkeskommunens understøtter- og koordineringsansvar i folkehelsearbeidet, inkl arbeidet med å fremskaffe og tilrettelegge god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer og sosiale ulikheter i NT (jamfør fylkeskommunens ansvar gjennom folkehelseloven). Ved rullering av fylkesplanen, enten selvstendig for N-T eller videreføring av felles plan med Sør-Trøndelag, vil det være naturlig å forsterke overordnede folkehelsemål og strategier for fylket/Trøndelag som en sentral del av planen. 

Nord-Trøndelag har i samarbeid med Sør-Trøndelag unike muligheter for å utvikles som foregangsfylker innen et kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Innherred samkommune vil gjerne bidra i dette arbeidet. Vår vurdering er at å integrere folkehelsemål og strategier som en integrert del av overordnede samfunnsplaner fremmer implementering av folkehelseperspektivet, inkludert utjevning av sosiale helseforskjeller, og videreutvikling av tiltak på tvers av sektorer. Vi anmoder derfor fylkeskommunen om å revurdere framtidig behov for en Regional plan for folkehelse, og ser fram til å samarbeide med fylkeskommunen om utvikling av en handlingsplan som tydeliggjør innsatser, ansvarsfordeling og samhandling i folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag.  

2 Kommentarer til problemstillinger definert i høringsbrevet:

I det følgende kommenteres spørsmål som er stilt i høringsbrevet. Spm 3 og 4 kommenteres samlet.  

    2.1 «Gir planen en retning for folkehelsearbeidet?»

Planen gir en grundig framstilling av perspektiver og føringer som legges til grunn for planen. Det er positivt at folkehelseperspektiver som underbygger fokus på de sosiale helsedeterminantene. Etter vår vurdering understøtter planen nasjonale og internasjonale styringsdokumenter, men det er mindre klart hva som er spesifikke retningsvalg for Nord-Trøndelag. 

Ledelse, deltakerorientert styring, og en informert folkehelsepolitikk er av bl.a. WHO framhevet som en grunnmur for å lykkes i folkehelsearbeidet.  Dette bør synliggjøres tydeligere i planen.  

Innherred samkommune stiller oss bak målet om «Flere leveår med god helse og trivsel – og reduserte sosiale helseforskjeller i Nord-Trøndelag». Dette overordnede målet peker på ambisjoner for folkehelsa. Visjonen, «Sammen for god folkehelse», peker imidlertid på «folkehelsearbeidet».  Vi mener at også visjonen burde tydeliggjøre ambisjoner for folkehelsa, og ikke ambisjoner for virkemidler i arbeidet. 

    2.2 «Får planen fram både mulighetene og utfordringene fylket har innenfor de fire strategiske temaområdene i planen?»

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid: Vi mener at de unike mulighetene vi har i Nord-Trøndelag for innovasjon og å bygge foregangseksempler i kunnskapsbasert folkehelsearbeid ikke kommer tydelig nok fram i planen. Vi har bl.a.  HUNT – en kunnskapsbase og et forskningsmiljø i verdensklasse, HiNT, som har folkehelse som et overordnet strategisk satsingsområde, vi har ambisiøse kommuner, og mange aktører i andre offentlige organisasjoner, næringsliv og ikke minst frivillighet og lokalsamfunn som både kan og vil bidra til å løfte Nord-Trøndelag som et «folkehelsefylke», og med dette bidra til å bedre helse og livsvilkår for innbyggerne i NT. Målene og strategiene som defineres under temaområdet er lite ambisiøse, og det internasjonale perspektivet på kunnskapsutvikling er lite synlig.  

Gode levevaner i Nord-Trøndelag: Her presenteres svært mange, og til dels detaljerte mål og strategier, i stor overvekt sammenlignet med de andre temaområdene. I forhold til fylkeskommunens virkemidler kan det gjøres mer ift å understøtte et kunnskapsbasert folkehelsearbeid enn å legge til rette for sunne levevaner.  

Alle skal med i Nord-Trøndelag: I forhold til fylkeskommunens virkemidler bør utfordringer knyttet til frafall i videregående skole vies større oppmerksomhet. Det samme gjelder regional utvikling for å redusere arbeidsledighet.  

Samhandling i folkehelsearbeidet: Samhandling er en nøkkel for å lykkes med Folkehelsearbeid, og det er bra at det trekkes fram om et satsingsområde i planen. Jamfør tidligere kommentarer ser Innherred samkommune behov for at ledelse- og samstyringsperspektivet (jamfør WHO Helse 2020) synliggjøres og tydeliggjøres i dette temaområdet. Allianser og partnerskap, og den gryende folkehelsealliansen i Nord-Trøndelag bør nevnes her, der NTFK har tatt på seg en sekretariatfunksjon i arbeidet. Deltakelse i relevante nettverk med mål om samhandling, læring og utvikling er heller ikke beskrevet. Innherred samkommune har god erfaring med å delta i læringsnettverk som f.eks. Sunne kommuner (WHOs norske nettverk). Vi håper at NTFK også ser behovet for å delta i slike nettverk. Jamfør nettverk med internasjonal forankring savner også under dette temaområdet det internasjonale perspektivet.

2.3  «Gir planen et godt grunnlag for det lokale folkehelsearbeidet» og «Tydeliggjør planen de ulike aktørenes ansvar og oppgaver i folkehelsearbeidet?»

Helse skapes der folk leker, lærer, arbeider, pleier fritid, og lever hele livet.  Det er bred internasjonal enighet om at den viktigste arena i det helsefremmende arbeidet er lokalnivået (Se f.eks. WHO Helse 2020). Dette er også tydeliggjort gjennom nyere nasjonale styringsdokumenter, som Folkehelsemeldingen fra 2013 og regjeringens forslag til ny folkehelsemelding våren 2015. Evne, vilje, politisk mobilisering, ressurser og handlingskraft må derfor i større grad flyttes fra nasjonalt og regionalt nivå ut til kommuner og lokalsamfunn. Innherred samkommune er glade for at hverdagslivs- og lokalsamfunnsperspektivet («settings») legges til grunn for Regional plan for folkehelse, men mener at kommunenes og lokalsamfunnets betydning, og fylkeskommunens understøtter- og koordineringsrolle, bør vies større oppmerksomhet og tydeliggjøres i planen.

Som kommuner har vi behov for klargjøring av hva vi kan forvente av fylkeskommunens samordnings- og understøtteransvar i folkehelsearbeidet.

Andre kommentarer til planforslaget:

Planen har en forklarende karakter med mye tekst, som gjerne kan komprimeres. De fleste definisjoner og oppsummeringer av grunnlag for planen kan gjerne legges ved som vedlegg. Dette vil bidra til at essensen i planen, med visjon, mål og strategier, synliggjøres og tydeliggjøres.  Vi ønsker oss gjerne tallreferanser i tekst, noe som gjør litteraturen som er oppsummert i dokumentet tilgjengelig. Vi håper også at den ferdige planen bruker bilder som forteller en «historie» og gir teksten merverdi.

Innherred samkommune ønsker NTFK lykke til med ferdigstilling av planen, og ser fram til videre samarbeid.

Vurdering:

Administrasjonssjefen tilrår at samkommunestyret slutter seg til den administrative høringsuttalelsen slik den er gjengitt i saksframlegget.

Gå til topp 

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

Gå til hovedside Innherred samkommune