Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 20.11.15

sak 31/15

<<forrige sak | vedtakneste sak>>


Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 - Innherred Samkommune

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Hjørdis Ramberg

hjmy@innherred-samkommune.no

Arkivref:

 2015/7530 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

20.11.2015

31/15

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2016 og Økonomiplan for 2016-2019 for Innherred samkommune
  2. De deltakende kommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2016:
    - Verdal kommune     kr. 35.917.000,-
    - Levanger kommune kr. 49.805.410,-
  3. Nye betalings- og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med lenket oversikt i vedlegg til budsjettdokumentet.
  4. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenket dokument i budsjettdokumentet.

Vedlegg:

  1. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 - Innherred Samkommune PDF

  2. Økonomiske hovedoversikter - Innherred Samkommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte budsjettdokument. Dokumentet inneholder administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2016, en økonomiplan for perioden 2016 - 2019, samt forslag til betalingssatser, gebyr med videre.

Økonomiplanen inngår i plan- og styringssystemet og er kommunens arena for fordeling av økonomiske ressurser. Ressursfordelingen skjer i samsvar med langsiktige føringer i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel og ut fra vurderinger av hvilke tiltak som samlet sett gir best mulighet for å oppnå ønsket utvikling.

Økonomiplanen er utgangspunkt for å etablere god økonomistyring over en lang tidshorisont så vel som i hverdagsutfordringenes prioriteringer. Den økonomiske styringen krever vurderinger av hvordan kommunale inntekter skal optimaliseres og hvordan kommunale utgifter skal holdes på riktig og forsvarlig nivå, samtidig som den vedtatte kvaliteten på tjenestetilbudene ivaretas.

I henhold til kommunelovens § 28-2 har samkommunestyret gjennom samarbeidsavtalen vedtatt at administrasjonssjefen innstiller overfor samkommunestyret også når det gjelder økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap. Administrasjonssjefens forslag har ligget ute til offentlig ettersyn siden 6. november. Eventuelle uttalelser legges fram i møtet.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurderinger fremgår av vedlagte dokument.

Gå til topp

 


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune