Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 17.11.16

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Levanger kommune

Dato:

17.11.16

Tid: Kl. 10:00 - 12:10

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 23/16

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video

PS 24/16

Referater

utredning

vedtak

video

PS 25/16

Høringsuttalelse fra Innherred samkommune - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åseteretten

utredning

vedtak

video

PS 26/16

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i matrikkelloven - Organisering av eiendomsoppmåling

utredning

vedtak

video

PS 27/16

Anke på avslag av framføring av vei til tomt til 1719/48/44 og utmarksområde - Anne Margrete Leite

utredning

vedtak

video

PS 28/16

Klage på tillatelse på fradeling av tunet og skogseiendommen 1721/104/2 Lyngaas på eiendommen fra eiendommen 1721/24/2

utredning

vedtak

video

PS 29/16

Klima og energiplan 2017 Levanger og Verdal kommuner

utredning

vedtak

video

etter
gruppe-møte

PS 30/16

Plan for forvaltningsrevisjon

utredning

vedtak

video

PS 31/16

Finansreglement Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 32/16

Økonomirapportering 2. tertial 2016 Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 33/16

Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 - 2019 - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 34/16

Avvikling av Innherred samkommune

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 16 + 2 av 18:

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, h, krf
x
ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, sp, krf
x
varaordfører
Alf Magnar Reberg Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Kai Lennert Johansen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Børge Lund Levanger Krf -ap, sp, kr
x
 
Anita Ravlo Sand Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ingrid O Hallan Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Janne Katrine Jørstad Larsen Levanger Frp -v, frpr
x
 
Silje Heggdal Sjøvold Verdal H -ap, h, krf
x
 
Berit Gustad Nessø Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor Martin Nordtømme Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf -ap, h, krf
x
 
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 

Knut Fortun

Verdal Frp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
-
17.10.16
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
-
16.11.16
Karl Bernhard Hoel Verdal Sp vara 1
x
Knut Fortun
Anne Segtnan Verdal Sp vara 1
x
Anne Kolstad


Fra administrasjonen møtte:
Ola Stene administrasjonssjef, Jostein Grimstad rådmann VK, Line Therese Ertsås formannskapssekretær, Åsmund Brygfjeld Web-ansvarlig


Orienteringer:

 

PS 23/16 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra møte i samkommunestyret 2. juni 2016 godkjennes.  

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte i samkommunestyret 2. juni 2016 godkjennes.
Gå til topp 

 

 

PS 24/16 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Forslag i møte:

Referatene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.
Gå til topp 

 

 

PS 25/16 Høringsuttalelse fra Innherred samkommune - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åseteretten

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Forslag i møte:

FRP og Høyre v/Silje Heggdal Sjøvold fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

Innherred samkommune viser til høringsforslaget om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Innholdet i forslagene er i hovedsak en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 483 til 490. Anmodningsvedtakene ble fattet i tilknytning til stortingsbehandlingen av Prop. 124 L (2013-2014) om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Departementet foreslår dessuten noen endringer i reglene om deling, driveplikt og tilbakebetaling av tilskudd.  

Forslagene innebærer at:

 • Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
 • Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll.
 • Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer.
 • For bebygde eiendommer som består av både jord og skog, skal det bare være priskontroll hvis eiendommen har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.
 • Det fastsettes på bestemte vilkår et unntak fra plikten til å søke delingssamtykke etter jordloven og plikten til å søke konsesjon hvis ervervet gjelder jord eller skog som skal legges til en annen landbrukseiendom for å styrke driften av den.
 • Det fastsettes på bestemte vilkår unntak fra plikten til å søke delingssamtykke etter jordloven og plikten til å søke konsesjon hvis ervervet gjelder tomt til bolighus, fritidshus eller naust.
 • En rekke vilkår for å oppfylle driveplikten ved bortleie oppheves, bl.a. kravet om at leieavtalene må vare i minst 10 år.
 • Endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd blir tvangsgrunnlag for utlegg.

Forslagene fører til færre konsesjonssøknader og delingssøknader. Det fører også til at færre erverv enn i dag skal underlegges priskontroll, og færre vil få boplikt ved erverv av landbrukseiendom. Det innebærer i sum at private parter vil bruke mindre tid på søknader, og at det frigjøres ressurser i offentlig forvaltning. Innherred samkommune støtter derfor regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. 

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og forslaget fra FRP/H, ble administrasjonssjefens forslag vedtatt med 16 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP/H. 

VEDTAK:

 1. Forslag om å heve arealgrensen for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom og lovbestemt boplikt fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord støttes ikke.
 2. Forslag om å heve arealgrensen for odlingsjord fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord støttes ikke.
 3. Forslag om innføring av hjemmel for forskrift i konsesjonsloven til at beløpsgrenser fastsettes i forskrifts form støttes ikke.
 4. Forslag om å oppheve priskontroll på rene skogeiendommer støttes ikke.
 5. Forslag om å oppheve priskontrollen på kombinerte eiendommer med jord og skog støttes ikke.
 6. For ubebygde eiendommer med jord- og skog støttes departementets alternativ 1 til lovtekst: Ingen endringer i forhold til gjeldende regelverk.
 7. Forslag til unntak for deling og konsesjon ved salg av tilleggsareal (hele eiendommen eller eiendommen med unntak av tun på inntil 5 dekar) til tilgrensende eiendommer støttes.
 8. Forslag til unntak for deling og konsesjon ved salg til erverver som har leid eller forpaktet tilleggsarealet i minst fem år støttes ikke.
 9. Forslag om at erverver ved kjøp av tilleggsareal må drive en aktiv landbrukseiendom som gir en viss næringsmessig avkastning støttes. Arealgrensen for kjøpers eiendom bør minimum settes lik arealgrensen for konsesjonsplikt, men med mulighet for dispensasjon etter gitte kriterier.
 10. Forslaget om en regel om unntak fra søknadsplikten etter delingsbestemmelsen i jordlovens §12 for ubebygde tomter ikke over to dekar til bolig, fritidshus eller naust støttes under forutsetning om at det fortsatt tas hensyn til drifts- og miljømessige ulemper og at det innføres en undersøkelsesplikt på arealer som det hersker tvil om status i AR5 på.
 11. Forslag til oppheving av kravet til oppfylling av driveplikten gjennom bindende leieavtaler på minimum 10 år støttes delvis. Det kan åpnes for unntak i tilknytning til relevante produksjoner, først og fremst grøntproduksjoner med vekstskifte, disse unntakene må være enkle å håndheve for kommunene og det åpnes for at jordeier kan si opp avtalen etter 5 år.
 12. Krav om at utleie av tilleggsjord skal skje til aktive landbrukseiendommer må videreføres.
 13. Forslag om at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg støttes.
  Gå til topp 

 

 

PS 26/16 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i matrikkelloven - Organisering av eiendomsoppmåling

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Innherred samkommune støtter ikke forslaget om å oppheve det kommunale ansvaret for eiendomsoppmåling. Kommunen støtter heller ikke forslaget om å overføre føring av matrikkelen til Kartverket.  

De viktigste argumentene mot forslaget er at oppgaven ikke egner seg for markedet, de negative konsekvensene dette vil ha for matrikkelen, samt for kommunens samlede drift. 

Dagens ordning er en god ordning. Forslaget vil derimot kunne medføre økte konflikter, færre muligheter for innbyggerne å klage, dyrere tjenester for innbyggerne, og økte kostander for kommunene. Kommunene utfører arbeidet etter selvkostprinsippet, noe som medfører at kommunen ikke kan ta høyere gebyrer enn utgiftene kommunen har, med å få utført arbeidet.  

Kommunalt ansvar for eiendomsoppmåling fungerer godt for innbyggerne i Levanger og Verdal kommune, og kommune-Norge generelt, sett i betrakting av vår historie, bosettingsmønster, geografi og en bevissthet om eiendomsgrenser som felles offentlig infrastruktur. Kommunene har gode fagmiljø på oppmåling og eiendomsutforming. Det er av stor betydning å beholde det viktige samspillet mellom de som utfører oppmåling/matrikkelføring og avdelingene som forvalter kommunens myndighetsoppgaver etter Plan- og bygningslov, Jordlov, etc. Dette bidrar til å øke kvaliteten både på matrikkelen, reguleringsplaner mm. Overføring av matrikkelføring til Kartverket fryktes bidra til en svekkelse. 

Hverken ventetid, pris eller kvalitet er saklige argument mot dagens organisering. Det er lite som taler for at oppgavene samla sett blir billigere, bedre eller generelt mer tilgjengelige, ved å oppheve det kommunale ansvaret.
Gå til topp 

 

 

PS 27/16 Anke på avslag av framføring av vei til tomt til 1719/48/44 og utmarksområde - Anne Margrete Leite

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens §§ 1 og 9, Landbruksdepartementets rundskriv M-1/2013 gis Anne Margrethe Leite medhold på klage på avslag på søknad om omdisponering av 0,3 dekar dyrka jord til å etablere en adkomst til eiendommen gnr. 48 bnr. 44 og gnr. 47 bnr. 10 over dyrka jord. Tillatelsen begrunnes med at traséen er endret og mer tilpasset terrenget slik at arronderingen ikke blir forringet.
Gå til topp 

 

 

PS 28/16 Klage på tillatelse på fradeling av tunet og skogseiendommen 1721/104/2 Lyngaas på eiendommen fra eiendommen 1721/24/2

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 tas klagen på tillatelse til fradeling av gnr. 104 bnr. 2 og tun på 4,9 dekar fra gnr. 24 bnr. 2 i Verdal ikke til følge, med følgende begrunnelse; delingen i samsvar med tidligere delingstillatelser i Innherred Samkommune har gitt, delingen er i samsvar med de hensyn jordlovens §§ 1 og 12 har til hensikt å fremme.    

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for videre behandling.
Gå til topp 

 

 

PS 29/16 Klima og energiplan 2017 Levanger og Verdal kommuner

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video - etter gruppe-møte

Behandling:

Øystein Lunnan innledet - presentasjon PDF

Det ble deretter gruppearbeid for å besvare spørsmål. 

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Samkommunestyret ser positivt på at arbeidet med revisjon av klima og energiplan er kommet i gang, og forventer sak til beslutning i løpet av vår 2017.
Gå til topp 

 

 

PS 30/16 Plan for forvaltningsrevisjon

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Behandling:

Kontrollutvalgets leder, Hans Heieraas, orienterte.  

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

 • Samkommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Innherred samkommune – 2016-2019. Det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon mht. enheten Brann og redning.
 • Samkommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.
  Gå til topp 

 

 

PS 31/16 Finansreglement Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Finansreglementet vedtas. Vedlagte rutiner for finansforvaltning iverksettes fra vedtaksdato.
Gå til topp 

 

 

PS 32/16 Økonomirapportering 2. tertial 2016 Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

 • Samkommunestyret tar økonomirapportering 2. tertial 2016 Innherred samkommune til etterretning.
 • Budsjettet til Brann og redning styrkes med 1 mill. kroner. Overføring fra deltakerkommunene økes tilsvarende.
  Gå til topp 

 

 

PS 33/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 - 2019 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Behandling:

Administrasjonssjef orienterte om en korrigering som er gjort i avgiftsdokumentet. 

Forslag i møte:

Levanger AP v/Ina Helen Kollerud Pedersen fremmet følgende forslag:

«Som det framgår av dokumentene i saken passerte Verdal sentrum allerede 1.1.16 grensen på 8000 innbyggere som utløser krav om dagkasernert brann- og redningsmannskap. Dette ivaretas i dag gjennom at Levanger har kasernert mannskap, men det er kun Levanger som betaler for dette. Derfor foreslås følgende:

Kostnadene knyttet til dagkasernering fordeles etter samme fordelingsnøkkel som er brukt for øvrig (57% Levanger og 43% Verdal). Punkt 2 i forslag til vedtak må justeres slik at denne fordelingen er med.» 

Avstemning:

Det ble først votert over forslaget fra Levanger AP som falt med 9 mot 9 stemmer. Ordfører stemme avgjorde.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak ble deretter enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

 1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2017 og Økonomiplan for 2017-2019 for Innherred samkommune
 2. De deltakende kommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2017:
  - Verdal kommune     kr. 38.518.000,-
  - Levanger kommune kr. 52.594.000,-
 3. Nye betalings- og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med lenket oversikt i vedlegg til budsjettdokumentet.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenket dokument i budsjettdokumentet.
  Gå til topp 

 

 

PS 34/16 Avvikling av Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 17.11.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering

Gå til topp 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune