Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 09.12.16

sak 38/16

<<foriige sak | vedtakneste sak>>

 

Klage på avslag på omdisponering og fradeling av 0,4 dekar innmarksbeite fra eiendommen 1719/242/1 Undlien søndre / Djupvikvegen 14 - Erik Undlien - som tilleggsareal boligformål til 1719/242/31 Granly

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Mariann Hovin

mariann.hovin@innherred-samkommune.no

 

 

Arkivref:

 2016/5950 - /1719/242/1

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

09.12.2016

38/16

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommune tar klagen til følge og med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 gis det tillatelse til omdisponering av inntil 0,2 dekar innmarksbeite av dårlig kvalitet til boligformål på eiendommen gnr. 242 bnr. 1. Tillatelsen begrunnes med at beite er av dårlig kvalitet og at arronderingen av beite ikke vil forringes.

Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling av 0,4 dekar stor parsell fra eiendommen gnr. 242 bnr. 1 i Levanger som tilleggsareal til eiendommen gnr. 242 bnr. 31 som omsøkt.

Vedlegg:

1

Avslag på søknad om omdisponering og fradeling av 0,4 dekar stort innmarksbeite fra 1719/242/1 som tilleggsareal til boligformål til 1719/242/31 Granly PDF


2

Produksjonstilskudd til Erik Undlien og Asbjørn Lillenes - omdisponering og deling PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad med kart
  • Høringssvar fra andre instanser


Saksopplysninger:

Erik Undlien har søkt om fradeling av 0,4 dekar innmarksbeite for salg som tilleggsareal til eiendommen gnr. 242 bnr. 31. Søknaden ble avslått med følgende begrunnelse: Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 og Innherred samkommune sitt delegasjonsreglement gis det avslag på søknad om omdisponering av 0,4 dekar stort innmarksbeite, med formål tillegg til boligeiendom, fra eiendommen gnr. 242 bnr. 1 i Levanger. Avslaget begrunnes med at denne omdisponeringen vil bryte opp et helhetlig kulturlandskap, skape en dårlig arrondering og bidra til å vanskeliggjøre bruken av beite i et stort sammenhengende beiteområde på ca. 37 dekar, omdisponeringen er ikke i samsvar med gjeldene plan for området og at omdisponeringen i sin helhet er i strid med formålet med jordloven.

 

Med hjemmel i Jordlovens §§ 1 og 12 og Innherred samkommune sitt delegasjonsreglement avslås søknad om fradeling av 0,4 dekar til boligformål fra eiendommen gnr. 242 bnr. 1 i Levanger kommune. Avslaget begrunnes med at det ikke er forening med formålet i jordloven å omdisponere og dermed kan ikke arealet fradeles.

Vedtaket er påklaget inne klagefristens utløp av begge parter i saken med felles klage.

De anfører at det ikke er tatt hensyn til arealets virkelige beskaffenhet. At arealet ligger i utkanten av et beite, i tilknytning til den eksisterende tomten. Klagerne mener at beitearealet ikke vil forringes, i tillegg er deler av arealet ikke landbruksareal, 192 m2. Videre mener de at det ikke er å fragmenter et beiteområde, med å omdisponer og fradele et areal i utkanten av det.

Når det gjelder driftsulemper, mener klagerne at siden tomten allerede ligger der, med beiteområder på tre kanter av den, er det minimalt sjanse for at det påløper ytterligere driftsulemper.

Vider anfører de at kulturlandskapet ikke vil bli videre forringet, da det er eksisterende hus på tomten som det er søkt tilleggsareal til.

24.11.2016 er det gjennomført befaring på stedet, og det ble da observert at det er et beite av dårlig kvalitet, og som berører 0,2 dekar av de omsøkte 0,4 dekar.

Vurdering:

I enkelte tilfeller samsvarer ikke kart og terreng, slik at saken vil fremstå som veldig annerledes ved en befaring. I dette tilfellet ble det klart under befaringen at halvparten av det omsøkte arealet ikke var beite, og at øvrige halvpart var grunnlendt og skrint, og dermed av svært liten verdi for landbruksforetaket. Videre vurderes arronderingen og kulturlandskapshensynet å være i varetatt. Etter en total vurdering kommer administrasjonen frem til at det omsøkte arealet kan omdisponeres og deles i fra for å bli tilleggsareal til tilgrensende nabo eiendom.

Gå til topp


<<foriige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune