Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 09.02.17

 

<< | møteplan | >>


Brukerveiledninger for nettbrett

Utvalg:

Utvalg: Samkommunestyret

Møtested:

Sted: Kommunestyresalen, Levanger rådhus

Dato:

Dato: 09.02.2017

Tid:

Tid:10:00 - 12:10

.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

Utredning

Vedtak

Video

PS 1/17

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video

PS 2/17

Referater

utredning

vedtak

video

PS 3/17

Deling av eiendommen 1721/76/8 - Musemrønningen  - Jan Erik Kjesbu - Boligtomt

utredning

vedtak

video

PS 4/17

Anmodning om å lage lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Levanger og Verdal

utredning

vedtak

video

PS 5/17

Levanger og Verdal - felles kommunedelplan næring 2017-2020

utredning

vedtak

video

PS 6/17

Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal

utredning

vedtak

video

PS 7/17

Brannutredning for Innherred Samkommune

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 13 + 3 av 18:

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, h, krf
x
ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, sp, krf
x
varaordfører
Alf Magnar Reberg Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger Ap -ap, sp, kr
-
forfall
Kai Lennert Johansen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Børge Lund Levanger Krf -ap, sp, kr
x
 
Anita Ravlo Sand Levanger Sp -ap, sp, kr
-
forfall
Ingrid O Hallan Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Janne Katrine Jørstad Larsen Levanger Frp -v, frpr
-
forfall
Silje Heggdal Sjøvold Verdal H -ap, h, krf
x
 
Berit Gustad Nessø Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor Martin Nordtømme Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf -ap, h, krf
-
forfall
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 

Bård Storhaug

Verdal Frp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
-
forfall
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Khalil Obeed Levanger Ap vara
x
Anita Ravlo Sand
Ingen vara Levanger    
-
Ina Helen Kollerud Pedersen
Ingen vara Levanger    
-
Janne Katrine Jørstad Larsen
Torbjørn Sellæg Verdal H vara
x
Tor-Petter Abelsen
Karl Bernhard Hoel Verdal Sp vara
x
Bård Storhaug

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

Administrasjonssjef

Jostein Grimstad

Ass. administrasjonssjef

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

Web-ansvarlig

Unni Storstad

Kommunalsjef LK

Rigman Pents

Brannsjef


Orienteringer
(før møtet ble satt):

Status for avvikling av Innherred samkommune v/ass. administrasjonssjef

Gå til topp 

 

PS 1/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.02.2017 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 9. desember 2016 godkjennes. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 9. desember 2016 godkjennes.
Gå til topp 

 

 

PS 2/17 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.02.2017 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Gå til topp 

 


PS 3/17 Deling av eiendommen 1721/76/8 - Musemrønningen  - Jan Erik Kjesbu - Boligtomt

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.02.2017 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

En innvilger omdisponering av inntil 1 da dyrkbar jord som omsøkt. En vil med dette styrke bosettingen i området og vedtaket er ikke til hinder for videre oppdyrking.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og Iversens alternative forslag til vedtak, ble Iversens forslag vedtatt med 15 mot 1 stemme.

VEDTAK:

En innvilger omdisponering av inntil 1 da dyrkbar jord som omsøkt. En vil med dette styrke bosettingen i området og vedtaket er ikke til hinder for videre oppdyrking.
Gå til topp 

 

 

PS 4/17 Anmodning om å lage lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.02.2017 - video

Forslag i møte:

Marit Voll (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslag om ny utsatt sprededato for husdyrgjødsel mv som sendes ut på høring i hht bestemmelsen i Forvaltningsloven om innføring av lokalforskrift, med de hensyn vi finner det rimelig og ta for å sikre forbedret økologisk vannkvalitet i de vassdragene som er registrert som dårlig. Forslaget innebærer i korte trekk:

 • Siste sprededato blir satt til 15. september, med 15 meter spredefri sone fra kanten av vassdrag mv. og sjø og inn på dyrket mark.
 • Det frarås å spre gjødselvarer mv. av organisk opphav på hellende mark mot vassdrag mv. og sjø i perioden 1. til 15. september.
 • Det vil bli en strengere vurdering av hver søknad om dispensasjon fra den lokale forskriften om den blir innført.
 • Forbud mot å spre senere enn 1. september i nedslagsfeltene til de vannforekomstene klassifisert med dårlig økologisk tilstand etter normen satt i EU’s vannrammedirektiv

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og Volls alternative forslag til vedtak, ble Volls forslag vedtatt med 15 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Forslag om ny utsatt sprededato for husdyrgjødsel mv som sendes ut på høring i hht bestemmelsen i Forvaltningsloven om innføring av lokalforskrift, med de hensyn vi finner det rimelig og ta for å sikre forbedret økologisk vannkvalitet i de vassdragene som er registrert som dårlig. Forslaget innebærer i korte trekk:

 • Siste sprededato blir satt til 15. september, med 15 meter spredefri sone fra kanten av vassdrag mv. og sjø og inn på dyrket mark.
 • Det frarås å spre gjødselvarer mv. av organisk opphav på hellende mark mot vassdrag mv. og sjø i perioden 1. til 15. september.
 • Det vil bli en strengere vurdering av hver søknad om dispensasjon fra den lokale forskriften om den blir innført.
 • Forbud mot å spre senere enn 1. september i nedslagsfeltene til de vannforekomstene klassifisert med dårlig økologisk tilstand etter normen satt i EU’s vannrammedirektiv
  Gå til topp 

 

 

PS 5/17 Levanger og Verdal - felles kommunedelplan næring 2017-2020

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.02.2017 - video

Forslag i møte:

Marit Voll (SP) fremmet følgende forslag:

 • 100 dekar Ravlo – blir med i oversikten over tilgang på næringsareal.
 • Formulere inn: Regionen skal jobbe aktivt for å etablere statlige arbeidsplasser i kommunene. 

Avstemning:

Volls forslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Volls forslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til felles kommunedelplan næring 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker:

 • 100 dekar Ravlo – blir med i oversikten over tilgang på næringsareal.
 • Formulere inn: Regionen skal jobbe aktivt for å etablere statlige arbeidsplasser i kommunene.
  Gå til topp 

 

 

PS 6/17 Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.02.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar samkommunestyret å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal datert 1. februar 2017 på høring fram til 15. mars 2017.
Gå til topp 

 


PS 7/17 Brannutredning for Innherred Samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.02.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar utredning om fremtidsbildet for brann- og redningstjenesten i kommunene til orientering.

Samkommunestyret anser utredningen som et godt utgangspunkt for deltakerkommunene å utrede og drøfte videre samarbeidsmuligheter ut fra. Videre utredninger og drøftinger om brann- og redningstjeneste fases sammen med avviklingsprosessen for øvrige tjenester i Innherred samkommune.

Frosta kommune har i dag et samarbeid med brann- og redningstjenesten. Dette må ivaretas i den videre prosessen.

Gå til topp 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune