Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 23.03.17

sak 13/17

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

 

 

Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

 

Berit Hakkebo

berit.hakkebo@innherred-samkommune.no

Arkivref:

2012/4489 - /140

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret 09.02.2017 6/17  

Samkommunestyret

23.03.2017

13/17

 

Levanger kommunestyre      
Verdal kommunestyre      

 

 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas “Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal” med følgende tillegg:

  • Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5. Planbehov, med gjennomføring av planprosessen i 2017-2019. Temaplanprosessen og temaplanen samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

I samkommunestyrets sak 6/17 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtatt å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal, datert 1. februar 2017, på høring til 15. mars 2017.

Det er mottatt ett høringsinnspill til planstrategiforslaget, fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), datert 14.03.2017:

«Verdal kommune vil som eier av SNK være vertskap for store markeringer og nasjonale satsinger i tida fram mot nasjonaljubileet 2030. Det vil være nødvendig med et sektorovergripende planarbeid for å kunne utnytte mulighetene som ligger både kulturelt, næringsmessig og samfunnsmessig.

Vi foreslår derfor at Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» opprettes som egen temaplan for Verdal kommune. Dette bør gjøres i tillegg til opprettelse av interkommunale planer for saken.»

Vurdering:

I forslaget til planstrategi inngår det i kap. 5 en interkommunal plan forKultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim som bl.a. skal bygge på kultur, Nasjonaljubileum Stiklestad 2030, kulturaksen Stiklestad-Nidaros, kulturminneløype Trøndelag, pilegrimsleden, reiseliv/reisemål «Historiske Trøndelag» og regionale idretts- og kulturanlegg for store arrangementer.

Kommunedelplan kultur 2015-2030 for Verdal kommune innehar et eget mål og egne strategier for Stiklestad 2030:

Mål: Med slaget i 1030 som utgangspunkt for norsk statsdannelse og innlemmelsen i den europeiske kristne tradisjon, er Stiklestad Nasjonale Kultursenter et nasjonalt og internasjonalt fyrtårn.

Strategier:

  • Utvikle et felles ambisjonsnivå, innhold og opplegg for satsingen på Stiklestad 2030 sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune, Den norske kirke og Stiklestad nasjonale kultursenter
  • Sikre Spelet om Heilag Olav som inspirasjon til kunstnerisk kvalitet, frivillig arbeid og identitetsbygging i regionen

Som det påpekes fra SNK vil Verdal kommune som eier av SNK være vertskap for store markeringer og nasjonale satsinger i tida fram mot nasjonaljubileet 2030. Med utgangpunkt i denne rollen kan en sektorovergripende temaplanprosess være et hensiktsmessig redskap for kommunen for å mobilisere og avklare kulturelle, næringsmessige og samfunnsmessige muligheter, sikre samspill mellom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører og for å planlegge og koordinere innsatser som skal gjennomføres i perioden.

 

Samtidig vil en temaplan Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» delvis overlappe en interkommunal plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim. Med utgangspunkt i målet om at våre kommuner skal være en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge, og fordi det vil være hensiktsmessig, bør disse planprosessene/planene samordnes og kobles.

 

Administrasjonssjefen tilrår å imøtekomme innspillet fra SNK ved at Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5, med gjennomføring av planprosessen i 2017-2019.

Temaplanprosessen og temaplanen bør samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.


Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.02.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar samkommunestyret å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal datert 1. februar 2017 på høring fram til 15. mars 2017.


Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar samkommunestyret å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal datert 1. februar 2017 på høring fram til 15. mars 2017.

Vedlegg:

1

Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

I plan- og bygningslovens § 10-1 Kommunal planstrategi kreves det at kommunene minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi som bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet, og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunestyrene vedtok den første planstrategien for Levanger og Verdal i 2012. Den ble samtidig innarbeidet i kommunenes plan- og styringssystem. Planstrategiens kapittel om planbehov er i ettertid justert.

Forslag til Planstrategi 2017-2020 bygger på gjeldende planstrategi og «helhetlig samfunnsanalyse» for kommunene, hvor blant annet kunnskapsgrunnlag, delanalyser og drøftinger av strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen fra gjennomførte planprosesser ligger til grunn.

Som en del av planstrategiprosessen skal også synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner innhentes. Dette ble gjort i møte 17. januar. I møtet ble bla behovet for felles og koordinert interkommunal og regional planlegging sett fra kommunalt ståsted drøftet. Drøftingene ligger til grunn for forslag til interkommunale og regionale planbehov. i kap. 5.

Det anbefales videre å legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen av planstrategien. Det er derfor gjennomført åpne møter i begge kommuner hvor forslag til målbilde for 2030 og kommunenes viktigste muligheter og utfordringer i årene fremover var tema. Det kom innspill i begge møtene som er hensyntatt i planstrategiforslaget.

Vurdering:

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal forslag til vedtak gjøres offentlig minst 30 dager før samkommunestyrets 2. gangs behandling. Forslag til planstrategi for Levanger og Verdal 2017-2020 bør derfor legges på offentlig høring i fram til 15. mars 2017, slik at 2. gangs behandling i samkommunestyret blir 23. mars. Deretter går saken går til endelig behandling i kommunestyrene.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtaksakliste>>

Gå til hovedside Innherred samkommune