Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 19.05.17

 

<< | møteplan | >>

Trykk F5 for å oppdatere siden!

Brukerveiledninger for nettbrett

Utvalg:

Utvalg: Samkommunestyret

Møtested:

Sted: Kommunestyresalen, Levanger rådhus

Dato:

Dato: 19.05.2017 (flyttet fra 04.05.)

Tid:

Tid:10:00 - 10:40

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 14/17

Godkjenning av møteprotokoll

-

vedtak

video

PS 15/17

Referater

utredning

vedtak

video

PS 16/17

Søknad om fradeling av 37 dekar fulldyrka jord fra 1721/137/2 Tingvold - Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren

utredning

vedtak

video

PS 17/17

Søknad om konsesjon uten personlig boplikt - 1719/336/1 Vandsvik nedre - Odd Wandsvik

utredning

vedtak

video

PS 18/17

Anmodning om å lage lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Levanger og Verdal

utredning

vedtak

video

PS 19/17

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning

vedtak

video

PS 20/17

Regnskap og årsberetning 2016 - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 12 + 5 av 18 (trykk F5 for å oppdatere side):

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, h, krf
x
ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, sp, krf
x
varaordfører
Alf Magnar Reberg Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Kai Lennert Johansen Levanger Ap -ap, sp, kr
-
forfall
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Børge Lund Levanger Krf -ap, sp, kr
x
 
Anita Ravlo Sand Levanger Sp -ap, sp, kr
-
forfall
Ingrid O Hallan Levanger Ap -ap, sp, kr
x
Janne Katrine Jørstad Larsen Levanger Frp -v, frpr
x
 
Silje Heggdal Sjøvold Verdal H -ap, h, krf
-
forfall
Berit Gustad Nessø Verdal Ap -ap, h, krf
-
forfall
Tor Martin Nordtømme Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf -ap, h, krf
x
 
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
-
forfall
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 

Bård Storhaug

Verdal Frp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
-
forfall
Khalil Obeed Levanger Ap -ap, h, krf
x
Kai Lennert Johansen
Bjørg Anni Pedersen Boneng Levanger Sp -ap, sp, kr
x
Anita Ravlo Sand
Pål Sverre Fikse Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
Marit Voll
Johannes Rosvold Verdal V -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
Anne Kolstad
Torbjørn Sellæg Verdal H -ap, h, krf
x
Berit Gustad Nessø
Ingen vara Verdal    
-
Silje Heggdal Sjøvold

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

Administrasjonssjef

Jostein Grimstad

Ass. administrasjonssjef

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

Web-ansvarlig

Arnstein Kjeldsen

Enhetsleder økonomi

Rune Olav Ness

KomRev Trøndelag IKS

 

Orienteringer:

 

 

PS 14/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 19.05.2017 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 23. mars 2017 godkjennes. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 23. mars 2017 godkjennes.
Gå til topp 

 

 

PS 15/17 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 19.05.2017 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Gå til topp 

 

 

PS 16/17 Søknad om fradeling av 37 dekar fulldyrka jord fra 1721/137/2 Tingvold - Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 19.05.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det dispensasjon fra omdisponeringsforbudet og det tillates omdisponering av 2,2 dekar på venstre side av adkomst til eiendommen til juletreproduksjon.

Med hjemmel i jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av 44,6 dekar fulldyrka areal, på vilkår av dette arealet selges til en landbrukseiendom i aktiv drift. Tillatelsen begrunnes med behovet for å reise kapital til en tilleggsnæring som eierne driver i dag og vil styrke driftsgrunnlaget på et annet landbruksforetak i aktiv drift.

Vedtaket med vilkår kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Innherred samkommune innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent for partene i saken. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Gå til topp 

 

 

PS 17/17 Søknad om konsesjon uten personlig boplikt - 1719/336/1 Vandsvik nedre - Odd Wandsvik

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 19.05.2017 - video

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Avstemning:

Rebergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes.
Gå til topp 

 

 

PS 18/17 Anmodning om å lage lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 19.05.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det ikke innføres lokal forskrift med utsatt spredefrist uten nedmolding i kommunene Levanger og Verdal med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser som viser til at en slik utsatt frist vil medføre en dårligere økologisk vannkvalitet i flere vassdrag i kommunen, samt i drikkevannskildene. I tillegg at det vil bli en vesentlig kostnad med å holde et oppdatert register over vannkvaliteten i de ulike vassdragene. Administrasjonen i Innherred samkommune finner dagens mulighet til å gi en dispensasjon fra datoen 1. september god nok til å ivareta landbruksnæringens behov for utkjøring av gjødsel, samt allmennhetens interesser i form av god økologisk vannkvalitet i vassdragene i kommunene. 
Gå til topp 

 

 

PS 19/17 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 19.05.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Samkommunestyret tar årsrapportene 2016 for skatteoppkreveren til orientering
  2. Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2016 fra Skatt Midt-Norge til orientering,
  3. Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg.
    Gå til topp 

 

 

PS 20/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 19.05.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2016 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra deltakende kommuner på 89,7 millioner kroner.
  2. Administrasjonssjefens «Årsberetning for 2016» vedtas.

Gå til topp 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune