Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 08.06.17

 

<< | møteplan | >>

HUSK F5, oppdater side!

Brukerveiledninger for nettbrett

Utvalg:

Utvalg: Samkommunestyret

Møtested:

Sted: Kommunestyresalen, Levanger rådhus

Dato:

Dato: 08.06.2017

Tid:

Tid:10:00 - 10:30

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Saksnr

Innhold

Åpning/opprop

video

PS 21/17

Godkjenning av møteprotokoll

-

vedtak

video

PS 22/17

Referater

utredning

vedtak

video

PS 23/17

Søknad om varig fritak av boplikt - 1719/336/1 Vandsvik nedre - Aslaug og Odd Wandsvik

utredning

vedtak

video

PS 24/17

Klage på avslag å omdisponeringa av 1,9 dekar til boligformål

utredning

vedtak

video

PS 25/17

Kommunedelplan næring 2017-2020 Levanger og Verdal

utredning

vedtak

video

PS 26/17

Økonomirapportering 1. tertial 2017, Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

 
Av Samkommunestyrets medlemmer møter 16 + 2 av 18 (trykk F5 for å oppdatere side):

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, h, krf
x
ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, sp, krf
x
varaordfører
Alf Magnar Reberg Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger Ap -ap, sp, kr
-
06.06.17
Kai Lennert Johansen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Børge Lund Levanger Krf -ap, sp, kr
x
 
Anita Ravlo Sand Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ingrid O Hallan Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Janne Katrine Jørstad Larsen Levanger Frp -v, frpr
x
 
Silje Heggdal Sjøvold Verdal H -ap, h, krf
x
 
Berit Gustad Nessø Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor Martin Nordtømme Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf -ap, h, krf
x
 
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
-
07.06.17

Bård Storhaug

Verdal Frp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Khalil Obeed Levanger Ap vara 2
x
Ina Helen Kollerud Pedersen
Anne Segtnan Verdal Sp vara 5
x
Trude Holm

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

Administrasjonssjef

Jostein Grimstad

Ass. administrasjonssjef

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

Web-ansvarlig

Gå til topp 

 

PS 21/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.06.2017 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 19. mai 2017 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 19. mai 2017 godkjennes.
Gå til topp 

 

 

PS 22/17 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.06.2017 - video

Forslag i møte:

Referatsaken tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsaken tas til orientering.
Gå til topp 

 

 

PS 23/17 Søknad om varig fritak av boplikt - 1719/336/1 Vandsvik nedre - Aslaug og Odd Wandsvik

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak avslått med 12 mot 6 stemmer. 

VEDTAK:

Søknaden avslått.
Gå til topp 

 

 

PS 24/17 Klage på avslag å omdisponeringa av 1,9 dekar til boligformål

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.06.2017 - video

Forslag i møte:

Marit Voll (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Klage på avslag om omdisponering og fradeling tas til følge. Det tas forbehold om godkjenning av arealet fra Nord-Trøndelag fylkeskommune mtp kulturminner.

Begrunnelse:

Området ligger i nærheten til etablert boligområde, og foringer derfor ikke kulturlandskapet nevneverdig. Området oppfattes som lite egnet til oppdyrking. Oppfyller kommunens kriterier for spredt boligbygging.

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og Volls forslag til vedtak ble Volls forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Klage på avslag om omdisponering og fradeling tas til følge. Det tas forbehold om godkjenning av arealet fra Nord-Trøndelag fylkeskommune mtp kulturminner.

Begrunnelse:

Området ligger i nærheten til etablert boligområde, og foringer derfor ikke kulturlandskapet nevneverdig. Området oppfattes som lite egnet til oppdyrking. Oppfyller kommunens kriterier for spredt boligbygging.
Gå til topp 

 

 

PS 25/17 Høringsuttalelser kommunedelplan næring 2017-2020 Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Forslag til felles kommunedelplan næring 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal vedtas.
Gå til topp 

 

 

PS 26/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017, Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.06.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

Samkommunestyret tar økonomirapportering 1. tertial 2017 Innherred samkommune til etterretning.

Gå til topp 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune