Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 18.08.17

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

Utvalg:

Utvalg: Samkommunestyret

Møtested:

Sted: Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

Dato: 18.08.2017

Tid:

Tid:10:00 -11:35

 

 Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Opprop og merknader
video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 27/17

Godkjenning av møteprotokoll

08.06.17

vedtak

video

PS 28/17

Referater

utredning

vedtak

video

PS 29/17

Temaplan landbruk - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 30/17

Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr - uttalelse fra Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 31/17

Klage på innvilget konsesjon for erverv av 1719/106/4, 1719/117/3 og 1719/118/3 til Trond Knipenberg - klager Heidi Troset

utredning

vedtak

video

PS 32/17

Klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av 1721/100/1 Gjermstad vestre - kjøper Andor Jermstad selger Rut Åse Prestmo. Klager er Rut Åse Prestmo

utredning

vedtak

video

PS 33/17

Oppretting av ny grunneiendom - 1719/8/3 Ytternesset 226 - May Helen og Tomas Alstad - To boligtomter

utredning

vedtak

video

 
Av Samkommunestyrets medlemmer møter 15 + 2 av 18 (trykk F5 for å oppdatere side):

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, h, krf
x
ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, sp, krf
x
varaordfører
Alf Magnar Reberg Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger Ap -ap, sp, kr
-
forfall
Kai Lennert Johansen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Børge Lund Levanger Krf -ap, sp, kr
x
 
Anita Ravlo Sand Levanger Sp -ap, sp, kr
-
forfall
Ingrid O Hallan Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Janne Katrine Jørstad Larsen Levanger Frp -v, frpr
x
 
Silje Heggdal Sjøvold Verdal H -ap, h, krf
x
 
Berit Gustad Nessø Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor Martin Nordtømme Verdal Ap -ap, h, krf
-
forfall
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf -ap, h, krf
x
 
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 

Bård Storhaug

Verdal Frp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Khalil Obeed Levanger Ap - ap, sp, krf
x
Ina Helen Kollerud Pedersen
Arild Kvernmo Pedersen Verdal Ap - ap, h, krf
x
Tor Martin Nordtømme
Ingen vara Levanger   - ap, h, krf
-
Anita Ravlo Sand

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

Administrasjonssjef

Jostein Grimstad

Ass. administrasjonssjef

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Ove Haugrud

Web-ansvarlig

 

Janne Katrine Jørstad Larsen (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 10.45, før behandling av sak 31/17.

Orienteringer:

 • Regionråd etter fylkessammenslåing – eventuell opprettelse av «Innherredssamarbeidet» – v/administrasjonssjefen.

 

PS 27/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.08.2017 - video

Forslag i møte:

Møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 8. juni 2017 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 8. juni 2017 godkjennes.
Gå til topp 

 

 

PS 28/17 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.08.2017 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Gå til topp 

 

 

PS 29/17 Temaplan landbruk - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.08.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslaget til temaplan landbruk er endra på en rekke punkt i tråd med innkomne innspill. Andre innspill er ikke tatt hensyn til, eller er delvis tatt hensyn til. 

Temaplan landbruk for Levanger og Verdal kommuner vedtas som en temaplan for mål og strategier i de to kommunene. Før 1.8 2018 må det utarbeides tiltaksplaner i kommunene.
Gå til topp 

 

 

PS 30/17 Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr - uttalelse fra Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.08.2017 - video

Forslag i møte:

Marit Voll (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Siste setning i innstillingen strykes.

Avstemning:

Volls endringsforslag vedtatt med 16 mot 1 stemme.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 • Endringer i §1 i forskrift om nydyrking: Ingen merknad
 • Endringer i § 3 i forskrift om nydyrking: Her bemerker Innherred samkommune at det å definere myr ut fra bestemmelsene i AR5 kan være utfordrende, da det ikke alltid er slik at markslaget stemmer med det som er angitt i kartet. Det må derfor etter Innherred samkommune sin vurdering legges til grunn de faktiske forholdene på det omsøkte nydyrkingsfeltet. Det betyr at en del områder må registreres på nytt. Og Innherred samkommune spør om det kommer mer overføringer til kommunene for å gjennomføre dette arbeidet, eller om det bevilges midler til oppdatering fra sentralt hold. I særlige tilfeller er det nødvendig med en dispensasjon fra dette. I tilfeller der det er eneste mulighet for et gårdsbruk å dyrke opp myr, bør det kunne tillates.
 • Endringer i § 5 i forskrift om nydyrking: Innherred samkommune ber om at det i § 5 tas inn en sterkere og tydeligere kobling mot Forskrift om konsekvensutredning etter sektorlov § 7 med tanke på utglidinger av masse, og herunder en endring av kulturlandskapet.
 • Endringer i § 6 i forskrift om nydyrking: I særlige tilfeller er det nødvendig med en dispensasjon fra dette. Innherred samkommune foreslår at: 

I de tilfeller der det er eneste mulighet for et gårdsbruk å dyrke opp myr, bør det kunne tillates.

 

Myr som ligger innklemt inn i mellom annen dyrka jord bør kunnes dyrkes opp.

 

Grøftet skogsmark bør kunne grøftes opp.

 

Grunn myr, inntil 1 meter dyp, kan dyrkes, dersom myra snus og dekkes med annen jordtype. Dette vil redusere CO2 utslippet enn vanlig nydyrking av myr.

 

Innherred samkommune ber om at det i denne § tas inn en sterkere og tydeligere kobling mot Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover § 7 med tanke på utglidinger av masse, og herunder en endring av kulturlandskapet  

 • Endringer i § 7 i forskrift om nydyrking: Innherred samkommune oppleve å motta søknader som er mangelfullt utfylt, søknadskjemaet med veiledning må utformes slik at det det det er ikke er rom for tvil om hva søknaden med under dokumentasjon minimum skal inneholde. Innherred samkommune ser at dette er nødvendig for å sikre rask og korrekt saksbehandling. 
 • Endringer i § 9 i forskrift om nydyrking: Ingen merknad til endring i forslaget.
 • Endringer i § 10 i forskrift om nydyrking: Ingen merknad til endring i forslaget.
 • Endringer i § 12 i forskrift om nydyrking: Innherred samkommune ber om at det utarbeides en tydelig saksbehandler veiledning for dette tilsynet som kommunene skal gjennomføre. De som eksiterer i dag er for gamle og utydelige.
  Gå til topp 

 

 

 

PS 31/17 Klage på innvilget konsesjon for erverv av 1719/106/4, 1719/117/3 og 1719/118/3 til Trond Knipenberg - klager Heidi Troset

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.08.2017 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Ut fra arronderingsmessige hensyn gis klager Heidi Troset medhold i sin klage.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak vedtatt med 13 mot 3 stemmer som ble avgitt for administrasjonssjefens forslag til vedtak.

VEDTAK:

Ut fra arronderingsmessige hensyn gis klager Heidi Troset medhold i sin klage.
Gå til topp 

 

 

PS 32/17 Klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av 1721/100/1 Gjermstad vestre - kjøper Andor Jermstad selger Rut Åse Prestmo. Klager er Rut Åse Prestmo

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.08.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i konsesjonsloven imøtekommes klage fra Rut Åse Prestmo delvis med å øke avkastningsverdien fra 4.264.000 til 4.434.000,-, ved å legge inn estimert pris på hhv 100.000 og 70.000 for tomt rundt våningshus og kårbolig.

Når en første instans har endret sitt vedtak ut fra en ny vurdering av de faktiske forhold, blir det å betrakte som et nytt vedtak i saken og det betyr at det er klagerett på det nye vedtaket. Vedtaket kan påklages i hht Forvaltningsloven og konsesjonsloven. Klagen fremsettes til Innherred samkommune innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent for partene i saken. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.  
Gå til topp 

 

 

PS 33/17 Oppretting av ny grunneiendom - 1719/8/3 Ytternesset 226 - May Helen og Tomas Alstad - To boligtomter

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.08.2017 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det dispensasjon fra omdisponeringsforbudet og det tillates omdisponert 1,5 dekar fulldyrket jord på eiendommen gnr 8 bnr 3 som omsøkt.

Med hjemmel i jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av 2,2 dekar med formål bolig fra eiendommen gnr 8 bnr 3 som omsøkt.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak vedtatt med 15 mot 1 stemme som ble avgitt for administrasjonssjefens forslag til vedtak.

VEDTAK:

Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det dispensasjon fra omdisponeringsforbudet og det tillates omdisponert 1,5 dekar fulldyrket jord på eiendommen gnr 8 bnr 3 som omsøkt. Med hjemmel i jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av 2,2 dekar med formål bolig fra eiendommen gnr 8 bnr 3 som omsøkt.

Gå til topp 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune