Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 06.10.17

sak 38/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Høring Samferdsel i Trøndelag. Strategi og organisering av samferdselsområdet

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Øystein Lunnan

oystein.lunnan@levanger.kommune.no

74052707

 

Arkivref:

 2017/6757 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

06.10.2017

38/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Samkommunestyret slutter seg til samferdselsstrategien til Trøndelag Fylkeskommune med disse merknadene:

  • Trønderbanen er viktigst som Intercity – aktør i Trøndelags folkerike akse, Trondheim Steinkjer. Arbeidet med å forkorte reisetida og elektrifisere banen er avgjørende for dette.
  • Bybusser i tettsteder som Levanger og Verdal må ses like mye som samfunnsutvikling som kollektivtrafikk, og mange aktører må kobles på for å øke bruken av bybuss.
  • Begrepet «Metro» må også dekke intern trafikk Levanger-Verdal, og utvikle bedre tilbud her.
  • Begrepet «Taxi» med drosje, bestillingstransport, samkjøring etc. gir en vesentlig bedre livskvalitet i grisgrendte strøk.
  • Knutepunkt og overganger mellom ulike transportmiddel må forenkles og forbedres.
  • Ferjekontrakter må lages mer fleksible for å ta opp endringer i behovet i kontraktsperioden.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Trøndelag Fylkeskommune sendte 21.06.2017 ut ei høring om Samferdsel i Trøndelag- Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag og Ny takst og sonestruktur. Dette er et svært bredt område og for våre kommuner ble høringa ivaretatt for skoleskyss og avglemt for resten av fagfeltet.  Derfor fremmes nå en sak for Samkommunestyret som angår den strategiske delen av feltet. Sjøl om høringsfristen er utgått, er det avklart at dette høringssvaret blir tatt med i den videre behandlinga.

Det er Fellesnemnda sin sak 2/17 med supplement i ettertid av sak 13/17 om ny takst og sonestruktur som er det formelle grunnlaget med vedtak og grunnlagsdokument. I denne saken er det lagt vekt på de forhold som er strategisk interessant for kommunene Levanger og Verdal.

Først er det grunn til å nevne at Fellesnemnda tydelig velger modellen med AtB, altså heleid eget AS som  skal planlegge, kjøpe og markedsføre kollektivtjenester. Dette er modellen Sør-Trøndelag har brukt, mens  Nord-Trøndelag har hatt disse oppgavene i egen organisasjon.

For kollektiv persontrafikk er det valgt en inngang i spørsmålet eller en oppdeling som er slik:

Element 1: «Intercity.» Fortrinnsvis med tog eller båt. Strekningen Trondheim-Steinkjer er hovedstrekningen her.

Element 2: «Metro». I og rundt byene. Buss (og bane i Trondheim). Supplert med sykkel, gående, samkjøring og bildeling.  Bybussene i Nord-Trøndelag med Levanger sitt prosjekt med Reis Smart er ikke nevnt konkret under dette punktet, heller ikke intern trafikk Levanger Verdal.

Element 3: «Taxi». I distriktene, fleksibelt og på bestilling. Buss, bil, båt, supplert med sykkel, gående.

Inn i og i mellom disse elementene vil det være behov for større og mindre kryss eller knutepunkt.

Trondheim står for en stor del av kollektivtrafikken i Trøndelag, og strategien er prega av det. Trondheim har en visjon om at veksten i Trondheim ikke skal føre til økt trafikk, økt CO2 utslipp, og har rigga sin miljøpakke ut fra det.

Vedtaket ber om i pkt 6 at disse tiltaka samles i en «Trøndelagspakke 1» og at Prosjektleder skal komme tilbake til nemnda med egen sak om det. Den er ennå ikke kommet.

I fellesnemndas vedtak av 27.4 sier pkt 9 at det skal fremmes ny sak for nemnda om fergedrift. Denne er ennå ikke kommet.

Vurdering:

Dette er en viktig sak som kan endre mønstret for satsinga på kollektivtrafikk, og all samferdsel i Trøndelag. Saken er ikke ferdig nok utredet på mange felt, jamfør at fellesnemnda ber om videre saker i sitt vedtak. Likevel er det rett av Innherred Samkommune å peke på noen punkter som er viktige for oss.

Vegutbygging ligger litt på sida her, men det må likevel pekes på at både Ranheim-Åsen og Ronglan Mære er strekninger som det haster med å finne gode løsninger for. Dette er prosesser som er godt i gang og som krever beslutninger om investering i rett tid.

Forståelse av og satsing på Intercity er avgjørende for at våre kommuner skal ha god vekstkraft framover. Her er toget viktigst, og gjennomføring av elektrifiseringa av Trønderbanen, så videre nødvendige forbedringer på traseen for å forkorte reisetida Trondheim- Steinkjer er nesten nødvendige forutsetninger for den vedtatte strukturen i nye Trøndelag.

Metro er et ukjent ord på Innherred. Her brukes det direkte om bybuss, og det er naturlig å nytte begrepet også om intern transport Levanger-Verdal. Ca 1000 personer pendler daglig hver veg mellom disse byene, og det er i dag liten bruk av kollektivtransport, noe som viser potensialet framover. Levanger Kommune har et prosjekt gående, Reis Smart, som handler om å minske privatbilismen gjennom Levanger sentrum gjennom satsing på alternativa. Der er mellom anna prøvd om billig buss gir økt bruk, og effekten er stor av det. Litt av lærdommen fra prosjektet er at flere aktører må inn i bildet for at effekten skal være varig, både arbeidsgivere, busselskap, offentlige myndigheter, skoler, næringsliv etc.  Ordet Metro kan her bli ei begrensing som «bare» handler om kollektiv trafikk, mens det trengs et bredere arbeid for å få den ønska effekten.

Taxi er derimot et kjent ord. Her brukes det om et videre begrep, og det er lett å støtte de tanker som er framlagt rundt dette.

Ytterøy har fergeforbindelse med Levanger, og i samband med stadig vekst i næringslivet og hyttelivet på øya, er ferja for lita. I denne sammenheng er det viktig å lage kontrakter på for eksempel ferjer som er så fleksible at de kan fange opp slike endringer i næringsliv.

Knutepunkt der ulike framkomstmiddel møtes, og personene skifter transportmiddel må framstå som attraktive og effektive. Samordna rutetider er en forutsetning for dette. I våre kommuner er jernbanestasjonene viktige punkt som krever stadige endringer for å tilpasse seg utviklinga i tida.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune