Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 06.10.17

sak 41/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Endring i tilsyns- og feiegebyr for Innherred samkommune

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Rigman Pents

rigpen@innherred-samkommune.no

 

 

Arkivref:

 2017/6492 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

06.10.2017

41/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Ny tilsyns- og feieavgift i henhold til fremlagte saksopplysninger for helårsboliger vedtas.

Ny tilsyns- og feieavgift i henhold til fremlagte saksopplysninger for fritidsboliger, alternativ 1 vedtas.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Ny forskrift om brannforebygging som ble gjeldene fra 1. januar 2016, fastsetter at også fritidsboliger skal underlegges lovpålagt behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Dette medfører at skorsteiner i fritidsboliger skal feies og kontrolleres (tilsyn) på lik linje med boliger.

Dette er en forskrift som skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle skader. Brannstatistikken viser at det oppstår for mange branner i tilknytning til pipe og ildsteder i hytter og fritidsboliger. Ofte skyldes brannene feil montering, manglende vedlikehold eller feil bruk av fyringsanlegget.

I tidligere brannforebyggende forskrift sto det at tilsyn og feiing av fyringsanlegget skulle utføres minimum hvert fjerde år. Nå sier ny forskrift at fyringsanlegget skal feies og føres tilsyn ved behov, eller om det skulle være risiko for brann. Alle eneboliger og fritidsboliger skal risiko vurderes, og etter det fastsette kriterier for feie og tilsynshyppighet, jfr. Forskrift om brannforebygging § 17.

I Innherred Samkommune (Verdal og Levanger) er det registrert ca. 3000 hytter/fritidsboliger, disse ligger både ved sjøen og langt utenfor vegforbindelse på fjellet. Store arealmessige avstander mellom fritidsboligene fører til at dette arbeidet blir både tid og ressurskrevende.

Planleggingen og kartleggingen om hvordan dette kan utføres, har vi nå arbeidet en stund med. Mye forarbeid har vært gjennomført i 2017 slik at vi kan iverksette arbeidet fra 1.1.2018. Dette gjelder både registrering av objekter(fritidsboligene), bygging av arbeidsruter, informasjonsbrev til eierne og fastsetting av gebyr m.m.

Vurdering:

Feiertjenesten i Innherred Samkommune skal driftes etter selvkostprinsippet, dvs. at utgifter som dekkes av feie og tilsynsgebyret er lønninger, anskaffelse av utstyr, utdanning/kursvirksomhet og annen driftsutgifter. Feie og tilsynsgebyret på eneboliger i kommunen er i dag 400,- pr. røykløp. Total årsinntekt på feie/tilsynsgebyr for eneboliger, tilsvarer ca. 4 800 000,-  Et eget gebyr for utførelse av tilsyn og feiing på fritidsboligene må derfor ligge til grunn og fastsettes før oppstart kan skje.

Det er stadig noen utfordringer som må tas med i beregningen av utgifter før vi starter opp i 2018:

  • Hvilket tidspunkt skal feiing/tilsyn utføres, dagtid, kveld, helg, ferie? Når er hytteeier tilgjengelig?
  • Avlønning av ansatte ved evt. jobbing kveld, helg?
  • Transportmiddel der det ikke er vei? Snøscooter, firhjuling, må det søkes løyver?
  • Få har montert takstiger på hytta, hva godtar vi?
  • Varslingsrutiner til eiere ved tilsyn/feiing? Brev, SMS, telefon?
  • Mange eiere bor utenfor Trøndelag, godtar vi eierrepresentanter ved tilsynsbesøk?

På bakgrunn av disse utfordringene og med hensyn på kostnader for dagens tilsyn i boenheter og feiing av ildsteder legger brannsjefen frem følgende forslag til tilsyns og feiegebyr for 2018.

Justering av gebyr for tilsyn og feiing i helårsbolig:

Dagens gebyr for tilsyn og feiing i helårsboliger har ligget flatt de siste årene og bør justeres opp.

Tilsyn/ feiegebyrHelårsbolig

2017


2018

Ordinær Feiing og tilsyn
1 pipeløp inkl. røykrør

Kr. 400,- pr år 

Kr. 450,- pr år 

Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr/bnr inkl tilh.røykrør –Pris pr. piperør

Kr. 279,- pr år 

Kr. 300,- pr år 

Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass
Ikke lovpålagte oppgaver:

Kr. 279,- pr år 

Kr. 300,- pr år 

Video- kontroll av pipe

Kr. 445,- pr. time

Kr. 500,- pr. time

Feiing av fyrkjele og andre ildsteder

Kr. 520,- pr. time

Kr. 550,- pr. time

Reisetid - klargjøring

Kr. 280,- pr. time 

Kr. 300,- pr. time 

Gebyret for tilsyn og feiing av fritidsboliger: Her mener brannsjefen ut ifra arbeidsmengde, utstyr, tilgjengelighet og bosted til eier at gebyret bør være på 800,- per fritidsbolig med ett røykløp.  

Forslag til alternative gebyrformer for fritidsboliger.

  1. Eier betaler et gebyr på kr. 800,- etter utført tilsyn og feiing på fritidsboligen. Gebyret blir fakturert kvartalsvis.
  2. Det fastsettes et gebyr på kr. 200,- som betales årlig sammen med øvrige kommunale utgifter.

Brannsjefens anbefaling er at kommunestyret går for alternativ 1. Dette vil medføre noe merarbeid i forbindelse med utsendelse av faktura, men brannsjefen mener at det vil skape mindre støy angående avgiften. Den enkelte eier har forståelse for å betale for en utført tjeneste, istedenfor å skulle betale et gebyr over flere år før denne får utført tjenesten.

Tilsyn /feiegebyr fritidsbolig

ALT 1

 

ALT 2

Ordinær Feiing og tilsyn
1 pipeløp inkl. røykrør

Kr. 800,- pr tilsyn/ feiing 

Kr. 200,- pr år 

Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr/bnr inkl tilh.røykrør –Pris pr. piperør

Kr. 350,- pr tilsyn/ feiing 

Kr. 150,- pr år 

Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass
Ikke lovpålagte oppgaver:

Kr. 350,- pr år 

Kr. 150,- pr år 

Video- kontroll av pipe

Kr. 500,- pr. time

Kr. 500,- pr. time

Feiing av fyrkjele og andre ildsteder

Kr. 550,- pr. time

Kr. 550,- pr. time

Reisetid- klargjøring

Kr. 300,- pr. time 

Kr. 300,- pr. time 

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune