Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 06.10.17

sak 42/17

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

 

Økonomirapportering 2. tertial 2017, Innherred samkommune

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Arnstein Kjeldsen

arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no

74048255

 

Arkivref:

 2017/6752 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

06.10.2017

42/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Samkommunestyret tar økonomirapportering 2. tertial 2017 Innherred samkommune til etterretning.

Vedlegg:

Tertialrapport Innherred samkommune Økonomisk situasjon pr 31.08.2017 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Samkommunen leverte positivt regnskapsresultat i 2016, og holder samme ambisjoner og fokus for kostnadsstyring også i 2017. Ved andre tertial meldes hovedsakelig om balanse eller mindreforbruk ved årsslutt, men Brann og redning og IKT melder om et mulig merforbruk. Som i deltakerkommunene er det stramme budsjettrammer uten reserver. Sykefraværet har hele tiden vært svært lavt i samkommunen, men har vist en stigende tendens ved 2. tertial de siste årene.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurdering fremkommer av vedlagte rapport.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtaksakliste>>

Gå til hovedside Innherred samkommune