Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 06.10.17

 

<< | møteplan | >>


Brukerveiledninger for nettbrett

Utvalg:

Utvalg: Samkommunestyret

Møtested:

Sted: Kommunestyresalen, Levanger rådhus

Dato:

Dato: 06.10.2017

Tid:

Tid:10:00 - 12:00

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Åpning, oppmøte og merkander - video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 34/17

Godkjenning av møteprotokoll

18.08.17

vedtak

video

PS 35/17

Referater

utredning

vedtak

video

PS 36/17

Klage på vedtak på avslag på konsesjon søkt på grunn av å ikke oppfylle boplikten - 1719/336/1 Vandsvik nedre - Aslaug og Odd Wandsvik

utredning

vedtak

video

PS 37/17

Klima og Miljøstrategi

utredning

vedtak

video

PS 38/17

Høring Samferdsel i Trøndelag. Strategi og organisering av samferdselsområdet

utredning

vedtak

video

PS 39/17

Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune

utredning

vedtak

video

PS 40/17

Stillinger på forebyggende avd. i Innherred brann og redning

utredning

vedtak

video

PS 41/17

Endring i tilsyns- og feiegebyr for Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 42/17

Økonomirapportering 2. tertial 2017, Innherred samkommune

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 14 + 4 av 18 (trykk F5 for å oppdatere side):

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, h, krf
x
ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, sp, krf
x
varaordfører
Alf Magnar Reberg Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Kai Lennert Johansen Levanger Ap -ap, sp, kr
-
forfall
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Børge Lund Levanger Krf -ap, sp, kr
x
 
Anita Ravlo Sand Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ingrid O Hallan Levanger Ap -ap, sp, kr
-
forfall
Janne Katrine Jørstad Larsen Levanger Frp -v, frpr
x
 
Silje Heggdal Sjøvold Verdal H -ap, h, krf
x
 
Berit Gustad Nessø Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor Martin Nordtømme Verdal Ap -ap, h, krf
-
forfall
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf -ap, h, krf
-
forfall
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 

Bård Storhaug

Verdal Frp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Khalil Obeed Levanger Ap vara 2
x
Kai Lennert Johansen
Olav Strid Levanger Ap vara 3
x
Ingrid O Hallan
Trine Reitan Verdal Ap vara 3
x
Tor Martin Nordtømme
Torbjørn Sellæg Verdal H vara 1
x
Tor-Petter Abelsen

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

Administrasjonssjef

Jostein Grimstad

Ass. administrasjonssjef

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

Web-ansvarlig

Arnstein Kjeldsen Enhetsleder enhet Økonomi
Per Erik Garli Fagansvarlig regnskap/innfordringenhet Økonomi
Øystein Lunnan Utviklingsstab
Berit Hakkebo Utviklingsstab

Gå til topp 

Orienteringer:

 

PS 34/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 18. august 2017 godkjennes. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 18. august 2017 godkjennes.
Gå til topp 

 

 

PS 35/17 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Gå til topp 

 

 

PS 36/17 Klage på vedtak på avslag på konsesjon søkt på grunn av å ikke oppfylle boplikten - 1719/336/1 Vandsvik nedre - Aslaug og Odd Wandsvik

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017 - video

Forslag i møte:

Trude Holm (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Klagen tas til følge.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, vedtatt med 13 mot 5 stemmer som ble avgitt for Holm sitt forslag til vedtak.

VEDTAK:

Med hjemmel i Konsesjonsloven § 5 og 9 avslås klagen fra Odd og Aslaug Wandsvik på at de ikke får konsesjon for å ikke tilflytte og bebo eiendommen gnr. 336 bnr. 1 på Ytterøy i Levanger kommune. Begrunnelsen for å avslå klagen er at Innherred samkommune ønsker at hjemmelshaver skal bebo sine landbrukseiendommer og dermed sikre lokal ressursforvaltning av landbruksressursene, videre er bruket av en slik størrelse at det kan drives selvstendig, noe som kan gi grunnlag for bosetting og sysselsetting av en familie på eiendommen.

Klagen sendes over til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for videre behandling. Parten i saken vil bli kontaktet av Fylkesmannen for å gi evnt. Innspill til den endelige klagebehandlingen.
Gå til topp 

 

 

PS 37/17 Klima og Miljøstrategi

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017 - video

Forslag i møte:

Anne Kolstad (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

 • Kommunene står fritt til å utarbeide hver sine klima- og miljøstrategier med tiltaksplaner.
 • Klima- og miljøstrategiene bør omhandle miljøproblemer i vid forstand.

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende endringsforslag – nytt kulepunkt 2:

 • Overgang til klimanøytrale transportmidler, det vil si el, hydrogen og biodrivstoff som energibærere.

Avstemning:

Kolstads tilleggsforslag, første kulepunkt, avvist med 11 mot 7 stemmer.

Kolstads tilleggsforslag, andre kulepunkt, avvist med 14 mot 4 stemmer.

Ved alternativ avstemning mellom administrasjonssjefens forslag til kulepunkt 2 og Iversens forslag til nytt kulepunkt 2, ble Iversens forslag enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, med vedtatt endringsforslag, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret foreslår at disse strategiene for klima og miljø blir tatt inn i neste revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

 • Minske transportbehovet i og rundt våre tettsteder
 • Overgang til klimanøytrale transportmidler, det vil si el, hydrogen og biodrivstoff som energibærere.
 • Minske energibehovet i bygningsmassen og bruke fornybar energi til oppvarming.

Samkommunestyret forventer at disse strategiene viser seg i konkrete tiltak i kommunedelplaner og ved kommende års budsjett og økonomiplan.
Gå til topp 

 

 

PS 38/17 Høring Samferdsel i Trøndelag. Strategi og organisering av samferdselsområdet

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret slutter seg til samferdselsstrategien til Trøndelag Fylkeskommune med disse merknadene:

 • Trønderbanen er viktigst som Intercity – aktør i Trøndelags folkerike akse, Trondheim Steinkjer. Arbeidet med å forkorte reisetida og elektrifisere banen er avgjørende for dette.
 • Bybusser i tettsteder som Levanger og Verdal må ses like mye som samfunnsutvikling som kollektivtrafikk, og mange aktører må kobles på for å øke bruken av bybuss.
 • Begrepet «Metro» må også dekke intern trafikk Levanger-Verdal, og utvikle bedre tilbud her.
 • Begrepet «Taxi» med drosje, bestillingstransport, samkjøring etc. gir en vesentlig bedre livskvalitet i grisgrendte strøk.
 • Knutepunkt og overganger mellom ulike transportmiddel må forenkles og forbedres.

Ferjekontrakter må lages mer fleksible for å ta opp endringer i behovet i kontraktsperioden.
Gå til topp 

 

 

PS 39/17 Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017 - video

Utdelt i møte:

Planers formål og innhold PDF

(Manglende dokumentasjon:)

1

Kommunalt plan- og styringssystem PDF>OBS! Feil vedlegg, gammelt dokument. Saken utsatt 06.10.17

Korrekt vedlegg, utlagt etter møte 06.10.17: Plan- og styringssystem for kommunene Levanger og Verdal – forslag pr. 29.09.17 PDF

 

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte i samkommunestyret.

Begrunnelse: Manglende dokumentasjon i saken.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Saken utsettes til neste møte i samkommunestyret.
Gå til topp 

 

 

PS 40/17 Stillinger på forebyggende avd. i Innherred brann og redning

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes og behandles når ny organisasjon er på plass.

Avstemning:

Iversens forslag vedtatt med 12 mot 6 stemmer.

VEDTAK:

Saken utsettes og behandles når ny organisasjon er på plass.
Gå til topp 

 

 

PS 41/17 Endring i tilsyns og feiegebyr for Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017 - video

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Vi er i ferd med å innføre feiing av fritidsboliger. Dette med henvisning til Brann og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging

Mange fritidseiendommer ligger langt fra vei, og det kan for eksempel være en utfordring for eier å få satt opp stige når det er varslet feiing. I Sverige har man åpnet for at eieren selv kan foreta feiing etter å ha gjennomført godkjent opplæring. Dette er en løsning vi kan se nærmere på: http://www.sotarbolaget.se/sota_sjalv.html

Forslag:

Samkommunestyret ber administrasjonen undersøke om det finnes det en åpning i det norske lovverket for å innføre en ordning med delegert ansvar for feiing og egenkontroll av fyringsanlegg til eier av fritidsbolig? 

Hvis mulig utarbeides bestemmelser der man tilbyr et opplegg for kursing og egenkontroll. I tillegg kan det tilbys utleie av feieutstyr.  Det settes en egen gebyrsats for dette.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Lunds tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 • Ny tilsyns- og feieavgift i henhold til fremlagte saksopplysninger for helårsboliger vedtas.
 • Ny tilsyns- og feieavgift i henhold til fremlagte saksopplysninger for fritidsboliger, alternativ 1 vedtas.
 • Samkommunestyret ber administrasjonen undersøke om det finnes det en åpning i det norske lovverket for å innføre en ordning med delegert ansvar for feiing og egenkontroll av fyringsanlegg til eier av fritidsbolig?  Hvis mulig utarbeides bestemmelser der man tilbyr et opplegg for kursing og egenkontroll. I tillegg kan det tilbys utleie av feieutstyr.  Det settes en egen gebyrsats for dette.
  Gå til topp 

 

 

PS 42/17 Økonomirapportering 2. tertial 2017, Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar økonomirapportering 2. tertial 2017 Innherred samkommune til etterretning.

Gå til topp 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune