Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 08.12.17

sak 45/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Berit Hakkebo

berit.hakkebo@innherred-samkommune.no

74048222

 

Arkivref:

 2008/9690 - /140

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

06.10.2017

39/17

 

Samkommunestyret 08.12.2017 45/17  

Levanger kommunestyre

 

 

 

Verdal kommunestyre

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 06.10.2017 - video

Utdelt i møte:

Planers formål og innhold PDF

(Manglende dokumentasjon:)

1

Kommunalt plan- og styringssystem PDF>OBS! Feil vedlegg, gammelt dokument. Saken utsatt 06.10.17

Korrekt vedlegg, utlagt etter møte 06.10.17: Plan- og styringssystem for kommunene Levanger og Verdal – forslag pr. 29.09.17 PDF

 

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte i samkommunestyret.

Begrunnelse: Manglende dokumentasjon i saken.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Saken utsettes til neste møte i samkommunestyret.
Gå til topp 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Revidert plan- og styringssystem vedtas.

Vedlegg:

1

Kommunalt plan- og styringssystem PDFOBS! Feil vedlegg, gammelt dokument. Saken utsatt 06.10.17

Korrekt vedlegg, utlagt etter møte 06.10.17: Plan- og styringssystem for kommunene Levanger og Verdal – forslag pr. 29.09.17 PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015), Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Forskrift om årsbudsjett

Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Veileder «Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen» (2012), Miljøverndepartementet

Veileder: «Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner» (2013), Kommunal- og regionaldepartementet

Veileder «Kommuneplanens arealdel. Utarbeiding og innhold» (2012), Miljøverndepartementet

Veileder «Kommunal planstrategi» (2011),  Miljøverndepartementet

KS-hefte: Rådmannens internkontroll. (2015)

KS: Folkevalgtprogram 2015-2019 «Tillit»

Levanger kommunes delegasjonsreglement 2015-2019

Verdal kommunes delegasjonsreglement 2015-2019

Saksopplysninger og vurdering:

Plan- og bygningsloven og Kommuneloven har som formål å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Alle de tre lovene krever at kommunene skal bidra til dette gjennom systematisk og samordna planlegging av omfattende sammenhenger og komplekse forhold.

Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven er en del av demokratiet og et viktig redskap for å ivareta folkestyret. Plan- og styringssystemet skal ivareta lovverkets plankrav på en hensiktsmessig måte, og bidra til informert politikk og folkevalgt ledelse i utviklingen av lokalsamfunn og kommuneorganisasjoner. Plan- og styringssystemet inngår i kommunenes kvalitets- og internkontrollsystem når det gjelder helhetlig styring.

Før utarbeidelsen av Kommuneplanens samfunnsdel i 2008 viste en kartlegging at de to kommunene hadde over 110 planer. Kartleggingen viste også at ingen hadde samlet oversikt over hvilke planer som fantes, at planene var utformet ulikt, pekte i forskjellige retninger, var kortsiktige og «synsebaserte» og pga. sin utforming ikke kunne brukes som grunnlag for økonomiplanen. Det var behov for felles løsninger for helhetlig kommuneplanlegging og planer som kunne gi kunnskapsgrunnlag for økonomiplanen. 

Det første «Kommunale plansystemet» ble vedtatt av kommunestyrene i Levanger og Verdal i desember 2008, samtidig med behandlingen av første felles Kommuneplanens samfunnsdel. Plan- og styringssystemet ble revidert i 2012.

Etter dette har det skjedd endringer både i lovverket og i samfunnet rundet oss. Det er også utviklet kunnskap knyttet til bruk og forbedring av systemet som innebærer behov for revidering av systemet.

Gjennom plan- og styringssystemet beskrives felles løsninger for planleggingen som skal  sikre at strategi følges opp med handling og endret praksis, at sektorer og fagområder samordnes og at kommunal innsats avstemmes med planer, innsats og behov i omgivelsene.

Om systemet fungerer, vil avhenge av om og hvordan det brukes. Derfor er den politiske og administrative ledelsen av kommuneplanleggingen viktig. Kommuneplanlegging iht. lov forutsetter tydeliggjorte roller i planarbeidet, ansvarsplassering hos politisk og administrativ ledelse og involvering av tillitsvalgte. Det forutsetter også kontinuerlig relasjonsbygging og dialog med innbyggere og aktører i og utenfor kommuneorganisasjonen.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune