Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret - Alle saker

levanger | verdal

møteplan 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Sak nr

Sakstittel - søk i sakstittel med Ctrl + F

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

001/04

VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER

utredning

 

002/04

VALG AV KONTROLLUTVALG

utredning

 

003/04

OPPNEVNING AV ADMINISTRASJONSSJEF

utredning

 

004/04

REGLEMENT FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE

utredning

 

005/04

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE

utredning

 

006/04

HOVEDTREKKENE I SAMKOMMUNENS ADMINISTRASJON

utredning

 

007/04

MØTEPLAN FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE 2004

utredning

 

008/04

MØTEPLAN FOR INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE 2004

utredning

 

009/04

GODKJENNING AV FORSØKET

utredning

 

010/04

OVERSENDELSESFORSLAG FRA REPR MEINHARDT ANG UTVALG FOR BEHANDLING AV HASTESAKER MM

utredning

 

011/04

OVERSENDELSESFORSLAG FRA REPR. JOSTEIN TRØITE, SV LEVANGER ANG §14 FORSØKSFORSKRIFTEN

utredning

 

012/04

OVERSENDELSESFORSLAG FRA REPR. HANS HEIERAAS, SP LEVANGER ANG SAKSBEHANDLING ETTER JORDLOV

utredning

 

013/04

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

utredning

 

014/04

ORIENTERING OM STATUS DELPROSJEKT

utredning

 

015/04

ETABLERING AV REHABILITERINGSENHET - RUSAVHENGIGE

utredning

 

016/04

ORIENTERING OM DIVERSE OVERORDNA PLANER

utredning

 

017/04

JOHAN TORE SUNDFÆR, SØKER OM Å FA BENYTTE HELIKOPTER TIL TRANSPORT AV MATERIAL TIL HYTTETOMT 232 I STORLIVOLA

utredning

 

018/04

BÅRD OLAV LEANGEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN VINAN SKOG  GNR. 193 BNR. 4

utredning

 

019/04

REFERATSAKER

utredning

 

020/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

29.01.04
04.03.04

 

021/04

DELEGERING AV OPPGAVER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE TIL LOKALE VILT/UTMARKSNEMNDER

utredning

 

022/04

ORGANISERING AV ENHETENE I INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

023/04

SAMKOMMUNESTYRET - GODTGJØRING

utredning

 

024/04

REFERATSAKER

utredning

 

025/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

15.04.04

 

026/04

SØKNAD OM FRADELING AV CA. 70 DA. BEBYGD AREAL AV EIENDOMMEN STIKLESTAD PLANTESKOLE, GNR. 36 BNR. 29-31 M. FL. VED STIKLESTAD I VERDAL KOMMUNE

utredning

 

027/04

PLANPROGRAM 2004 - 2006, INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

028/04

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

029/04

INTERN ORGANISERING AV ENHETENE I SAMKOMMUNEN

utredning

 

030/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

27.05.04

 

031/04

OPPDATERT GRUNNAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

032/04

NY FORSKRIFT OM MOTORISERT FERDSEL PÅ VASSDRAG - VERDAL

utredning

 

033/04

NASJONALE LAKSEVASSDRAG OG LAKSEFJORDER - HØRING

utredning

 

034/04

REFERATSAKER

utredning

 

035/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

17.06.04

 

036/04

NORD-TRØNDELAGSFORSKING - 1. MILEPELSEVALUERING

utredning

 

037/04

HØRING : SKATTEOPPKREVERUTVALGETS UTREDNING- NOU 2004:12  -  BEDRE SKATTEOPPKREVING

utredning

 

038/04

FORSLAG TIL FELLES FYLKESPLAN FOR NORD- OG SØR- TRØNDELAG, UTTALELSE

utredning

 

039/04

SØKNAD OM ETABLERING AV AVFALLSANLEGG PÅ HEIR, LEVANGER - HØRING MED UTTALESFRIST 01.09.04

utredning

 

040/04

RESULTATRAPPORT PR. 30.06.2004

utredning

 

041/04

RINNLEIRETS VENNER - SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN 2005

utredning

 

042/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

02.09.04

 

043/04

SAMKOMMUNESTYRET - GODTGJØRING

utredning 

 

044/04

FELLES NÆRINGSSELSKAP I INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning 

 

045/04

VOKSENOPPLÆRING PÅ GRUNNSKOLENIVÅ - AVTALE MED LEVANGER VGS

utredning

 

046/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

07.10.04

 

047/04

EVALUERING AV INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

048/04

REGNSKAP 3. KVARTAL 2004

utredning

 

049/04

BUDSJETT 2005 - INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

050/04

VIDEREFØRING LAVTERSKEL HELSE RUSAVHENGIGE - OPPSTART REHABILITERINGSHUS RUSAVHENGIGE

utredning

 

051/04

LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

052/04

HØRINGSUTTALELSE OM EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING

utredning

 

053/04

REFERATSAKER

utredning

 

054/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

11.11.04

 

055/04

VIDEREFØRING LAVTERSKEL HELSE RUSAVHENGIGE - OPPSTART REHABILITERINGSHUS RUSAVHENGIGE

utredning

 

056/04

LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

057/04

MØTEPLAN FOR SAMKOMMUNESTYRET 2005

utredning

 

058/04

HØRING - NY FORSKRIFT OM FORVALTNING AV ROVVILT

utredning

 

059/04

KOU 2004:1, STERKE REGIONER OG NOU 2004:19, LIVSKRAFTIGE REGIONER - HØRING

utredning

 

060/04

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER

utredning

 

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ^

001/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

16.12.04 

 

002/05

SØKNAD OM ETABLERING AV AVFALLSANLEGG PÅ HEIR, LEVANGER - HØRING MED UTTALESFRIST 01.09.04

utredning

 

003/05

BUDSJETT 2005 - INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

004/05

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER

utredning

 

005/05

KOU 2004:1 STERKE REGIONER, FULLSTENDIG VERSJON, OG SUPPLERENDE HØRINGSNOTAT TIL UTREDNINGEN

utredning

 

006/05

OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSEVERN - FORDELING AV ØREMERKET TILSKUDD 2005

utredning

 

007/05

DELING AV EIENDOMMEN VINAN - 193-001 - LENE KVAM

utredning

 

008/05

FRADELING AV EIENDOMMEN HALSAN ØSTRE GNR. 312-001 I LEVANGER – BERIT M. SPILLUM

utredning

 

009/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

20.01.05

 

010/05

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SERVICEKONTOR

utredning

 

011/05

INNFØRING AV BALANSERT MÅL - OG RESULTATSTYRING - 1. GENERASJONS STYRINGSKORT FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

012/05

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SAK/ARKIV

utredning

 

013/05

REFERATSAKER

utredning

 

014/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

17.02.05

 

015/05

INNFØRING AV BALANSERT MÅL - OG RESULTATSTYRING - 1. GENERASJONS STYRINGSKORT FOR INNHERRED SAMKOMMUNE - ANDRE GANGS BEHANDLING

utredning

 

016/05

ÅRSREGNSKAP/ÅRSRAPPORT 2004 FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

017/05

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2004:18 HELHET OG PLAN I SOSIAL- OG HELSETJENESTENE

utredning

 

018/05

SAMORDNING AV RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

utredning

 

019/05

NYTT MINSTEAREAL FOR ELG OG HJORT I VERDAL KOMMUNE

utredning

 

020/05

FINANSIERING AV DATAPROGRAM FOR ELEKTRONISKE TIMELISTER

utredning

 

021/05

KS - DEN VIDERE BEHANDLING AV KOMMUNESTRUKTUR I NORD-TRØNDELAG

utredning

 

022/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

07.04.05

 

023/05

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005

utredning

 

024/05

SAMARBEID OM NÆRINGSUTVIKLING PÅ INNHERRED

utredning

 

025/05

NOU 2004:28 LOV OM BEVARING AV NATUR, LANDSKAP OG BIOLOGISK  MANGFOLD (NATURMANGFOLDLOVEN) - HØRING

utredning

 

026/05

VIDERE ARBEID MED RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN

utredning

 

027/05

PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF.  FASTSATT UTREDNINGSPROGRAM

utredning

 

PS 28/05

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SAMKOMMUNESTYRETS MØTE 09.06.05

09.06.05

 

PS 29/05

BUDSJETTSITUASJONEN PR. 30.06.05 - INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

PS 30/05

ØKONOMIPLAN 2006 - 2009 – INNHERRED SAMKOMMUNE

(gjennomgang av prosessen )

ingen

 

PS 31/05

Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 25.08.05

25.08.09

 

PS 32/05

Olav Thingstad - fradelingssøknad på eiendommen Haugdal, gnr 115, bnr 1 i Verdal kommune - klagebehandling

utredning

 

PS 33/05

Kommunedelplan Verdal byområde - høring

utredning

 

PS 34/05

Forslag til nye lovregler om interkommunalt samarbeid. Høring.

utredning

 

PS 35/05

Biogassanlegg i Skjørdalen - konsekvensutredning og reguleringsplan - Høring

utredning

 

PS 36/05

Arbeidet med NTEs framtidige eierskap

utredning

 

PS 37/05

 Økonomiplan 2006-2009 – Innherred samkommune

 Arbeid med økonomiplan i møtet – ingen saksutredning

behand-ling

 

PS 38/05

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SAMKOMMUNESTYRETS MØTE 29.09.05

29.09.05

 

PS 39/05

ØKONOMIPLAN 2006 - 2009 - INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

 

PS 40/05

Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 20.10.05

20.10.05

 

PS 41/05

Referatsaker

utredning

 

PS 42/05

Møteplan for Samkommunestyret 2006

utredning

 

PS 43/05

Industrikraft Midt-Norge AS- Søknad om utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse av kraftvarmeverk på Skogn og forlengelse av konsesjonens varighet - uttalelse

utredning

 

PS 44/05

Budsjettsituasjonen 3. kvartal Innherred samkommune

utredning

 

PS 45/05

Budsjett 2006 – Innherred samkommune

utredning

 

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ^

PS 1/06

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 01.12.05

01.12.05

 

PS 2/06

Budsjett 2006 - Innherred samkommune

utredning

 

PS 3/06

Søknad om tillatelse til oppføring av vindmølle på eiendommen gnr/bnr 136/5, Verdal. Eier: Bjørn Lundsvoll.

utredning

 

PS 4/06

Søknad om tillatelse til oppføring av vindmølle på eiendommen gnr/bnr 59/1, Levanger  Eier: Per Olav Ringstad

utredning

 

PS 5/06

Berit M. Spillum - Deling av eiendommen Halsan østre - 312/1 - jordlovsbehandling

utredning

 

PS 6/06

Orienteringer

ingen

 

PS 7/06

Prosjektrapport - digitalt utstyr og kompetanse - utviklingslinjer frem mot 2008  -  deles ut i møte

utredning

 

PS 8/06

Godkjenning av møteprotokoll

19.01.06

 

PS 9/06

Referater

utredning

 

PS 10/06

Psykiatriplan 2006

utredning

 

PS 11/06

Orienteringer

-

 

PS 12/06

Godkjenning av møteprotokoll

16.02.06

 

PS 13/06

Referater

   

4/06

Barneverntjenesten - Rettelse av tilbakemelding ang. kvartalsrapportering 2005

dokument
PDF

 

5/06

Tilbakemelding på barneverntjenestens kvartalsrapportering 4 kvartal 2005

dokument
PDF

 

PS 14/06

Etablering av Innherred Næringsselskap AS - Forretningsplan

utredning

 

PS 15/06

Midtveisevaluering av samkommunen

utredning

 

PS 16/06

Oversendelsesforslag fra Verdal kommunestyre - Den framtidige kraftbalansen i Midt-Norge

utredning

 

PS 17/06

Retningslinjer for motorferdsel i utmark, Inherred samkommune

utredning

 

PS 18/06

Ny forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 - høring

utredning

 

PS 19/06

Pia Linn Waade: fradelingssøknad 272/6 - klagebehandling jordloven

utredning

 

PS 20/06

Berit M. Spillum - Deling av eiendommen Halsan østre - 312/1 - klagebehandling

utredning

 

PS 21/06

Bjørn Lundsvoll - Vindmølle - 1721/136/5. Klage

utredning

 

PS 22/06

Psykiatriplan 2006- ny behandling

utredning

 

PS 23/06

Havneplan for Indre Trondheimsfjord 2006 - 2011, uttalelse

utredning

 

PS 24/06

Årsrapport og årsregnskap 2005 - Innherred Samkommune

utredning

 

PS 25/06

Kvartalsrapport pr. 31.03.06

utredning

 

PS 26/06

Orientering om interkommunalt legevaktsamarbeid

utredning

 

PS 27/06

Høring av forslag til endring av lov 15.juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

utredning

 

PS 28/06

Godkjenning av møteprotokoll

11.05.06

 

PS 29/06

Referater

-

 

6/06

Tilbakemelding på kvartalsrapportering 1. kvartal 2006, Barnevernstjenesten avd. Levanger  PDF

 

 

7/06

Tilbakemelding på kvartalsrapportering 1. kvartal 2006, Barneverntjenesten avd. Verdal  PDF

PS 30/06

Inn på Tunet (Grønn omsorg) - videreføring i 2006

utredning

 

PS 31/06

Klage på Innherred samkommunes vedtak om avslag om oppføring av vindmølle på eiendommen 136/5, Verdal kommune

utredning

 

PS 32/06

Midtveisevaluering av samkommunen

utredning

 

PS 33/06

Godkjenning av møteprotokoll

13.06.06

 

PS 34/06

Referater

-

 

8/06

Tilbakemelding på barneverntjenestens rapportering 2. kvartal 2006, avd Verdal PDF

-

 

9/06

Tilbakemelding på barneverntjenestens rapportering 2. kvartal 2006 - Levanger PDF

-

 

PS 35/06

Felles ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal 2006 - 2008

utredning

 

PS 36/06

Reiselivssamarbeid på Innherred - felles destinasjonssamarbeid

utredning

 

PS 37/06

Kvartalsrapport pr. 30.06.06 - Innherred samkommune

utredning

 

PS 38/06

Reguleringsplan for Trollmyra skytebane - klage på gebyr

utredning

 

PS 39/06

Godkjenning av møteprotokoll

07.09.06

 

PS 40/06

1719/14/1 - Nils Edvard Støp - Delingssøknad - Eidesli - klagebehandling

utredning

 

PS 41/06

Kvartalsrapporter 30.09.06 Innherred samkommune

utredning

 

PS 42/06

Godkjenning av møteprotokoll

26.10.06

 

PS 43/06

Kvartalsrapporter 30.09.06 Innherred samkommune

utredning

 

PS 44/06

Budsjett 2007- Innherred Samkommune

utredning

 

PS 45/06

Nyskapings- og utviklingsprogram for Innherred samkommune 2002- 2007- Søknad om rammetilskudd for 2006

utredning

 

PS 46/06

1719/32/4 - Eldbjørg og Arne Nakstad - Søknad om deling av grunneiendom - Nordtun - klagebehandling

utredning

 

PS 47/06

Møteplan 2007

utredning

 

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ^

PS 1/07

Godkjenning av møteprotokoll

30.11.06

 

PS 2/07

Referater

-

 

1/07

Fradeling av tomt til boligformål - opphevelse av vedtak PDF

-

 

PS 3/07

Budsjett 2007 - Innherred samkommune

utredning

 

PS 4/07

Tordenskjold Cod Farm AS - Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden -uttalelse til utredningsprogram

utredning

 

PS 5/07

1719/23/1 - Pål I. Salberg - Forespørsel om muligheter for fradeling av boligtomt - klagebehandling

utredning

 

PS 6/07

1721/130/2 - Klage på avslag om fradeling av kårbolig på eiendommen Gudding østre- Klagebehandling

utredning

 

PS 7/07

1721/80/1 - Hallgeir Stornes - Søknad om eiendomsdeling - Aasen

utredning

 

PS 8/07

Innherredsprogrammet for næringsutvikling på Innherred - Handlingsplan år 2007 - Finansiering fra kommunene

utredning

 

PS 9/07

Samkommunens framtid - rammer og muligheter

utredning

 

PS 10/07

Godkjenning av møteprotokoll

01.02.07

video

PS 11/07

Referater

-

video

2/07

1719/338/1 - Atle Olav Skjerve - Søknad om deling av grunneiendom - Skjerve - jordlovsbehandling

-

 

3/07

1719/59/5 - Olav Ringstad - Fradeling av tunet på eiendommen Grytesmo - jordlovsbehandling

-

 

4/07

1719/257/2 - Børge Lund - Delingssøknad - Kleiven nordre - jordlovsbehandling

-

 

5/07

1719/247/3 - Steinar Røkke - Søknad om deling av grunneiendom - Aavikaunet - jordlovsbehandling

-

 

6/07

1719/159/2 - Hans P. Skjervø - Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen Hernes - jordlovsbehandling

-

 

7/07

1719/15/3 - Sigrun Moe - Deling av eiendommen Rognhaug - jordlovsbehandling

-

 

8/07

Godkjenning av ny forskrift til vedtekter til forsøk med Innherred samkommune PDF - forskrift

-

 

PS 12/07

Kommunedelplan vindmøller for Verdal og Levanger. 1. gangs behandling

utredning

video

PS 13/07

Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - fastsetting av planprogram

utredning

video

PS 14/07

Ny organisering av arbeid knyttet til friluftsliv / forurensning i Innherred samkommune

utredning

video

PS 15/07

Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk (ISK II)

utredning

video

PS 16/07

Forvaltningsreformen

utredning

video

PS 17/07

Årsregnskap/årsrapport 2006 ISK

utredning

video

PS 18/07

Budsjettsituasjonen pr. 31.03.2007

utredning

video

PS 19/07

1719/257/2 - Børge Lund - Delingssøknad - Kleiven nordre - klagebehandling etter jordloven

utredning

-

PS 20/07

Retningslinjer for motorferdsel i utmark, innherred samkommune - mindre justeringer etter høringsrunde

utredning

-

PS 21/07

Godkjenning av møteprotokoll

03.05.06  

PS 22/07

Referater

-  

9/07

1719/221/2 - Jarle Grenne - Søknad om deling av grunneiendom - Augdal Vestre - jordlovsbehandling PDF

-  

10/07

1719/10/1 - Solveig og Per Wennes - søknad om deling av eiendommen Rustgården - jordlovsbehandling PDF

-  

PS 23/07

Kontrollutvalgets årsrapport for 2006

utredning  

PS 24/07

Felles kommuneplan - Mandat og organisering

utredning  

PS 25/07

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning  

PS 26/07

1721/31/1 - Olav Einar Hegstad - Deling av eiendommen Hegstad- klagebehandling etter jordloven

utredning  

PS 27/07

1719/23/1 - Pål I. Salberg - Fradeling av boligtomt på eiendommen Nøisomhet - begrunnelse for vedtak i Samkommunestyrets sak 5/07 i forhold til sak 19/07

utredning  

PS 28/07

Orienteringer

utredning  
PS 29/07
Evaluering av forsøket Innherred samkommune - Rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS utredning  

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ^

PS 1/08

Godkjenning av møteprotokoll

29.11.07

PS 2/08

Referater

utredning

PS 3/08

Utslippssøknad. Biobrenselanlegg InnTre AS - Trones Bruk: Høringsuttalelse

utredning

PS 4/08

Oppretting av miljø-sertifiseringsordningen miljøfyrtårn

utredning

PS 5/08

Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 24. januar 2008

24.01.08

PS 6/08

Referatsaker

utredning

PS 7/08

Nasjonal transportplan 2010 - 2019 og Fylkesvegplanen 2010 - 2013

utredning

PS 8/08

Partnerskapsavtale mellom Innherred samkommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag

utredning

PS 9/08

Budsjett 2008- justering av rammer for ISK-enheter

utredning

PS 10/08

Foreløpig årsrapport 2007 - Innherred samkommune

utredning

PS 11/08
Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 28. februar 2008 28.02.08  

PS 12/08

Referater

utredning

 

PS 13/08

Felles Kommuneplan - utfordringsdokumentet

utredning

 

PS 14/08

Høyfartstog - søknad om støtte til utredning og rapport til nasjonal Transportplan 2010-2019

utredning

 

PS 15/08

Reiselivsstrategi for Trøndelag - høringsuttalelse

utredning

 

PS 16/08

Uttalelse til søknad om ny utslippstillatelse for Tromsdal kalksteinsbrudd, Verdalskalk AS

utredning

 

PS 17/08

Årsregnskap/årsrapport 2007- ISK

utredning

 

PS 18/08

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 10. april 2008

10.04.08

video

PS 19/08

Referater

utredning

video

PS 20/08

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning

video

PS 21/08

NOU: Offentlig innkreving. Kommentarer.

utredning

video

PS 22/08

Budsjettsituasjonen pr. 31.03.08

utredning

video

PS 23/08

Samkommunestyret - Reglement for godtgjøring - revidering

utredning

video

PS 24/08

Samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommune etter 2009 - forstudie

utredning

video

FO 01/08

Interpellasjon fra Lars Gunnar Marken (V) - Innføring av omvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame i Verdal og Levanger kommune

tekst PDF

video

PS 25/08

Godkjenning av møteprotokoll

15.05.08

video

PS 26/08

Referater

utredning

video

PS 27/08

Kontrollutvalgets årsrapport for 2007

utredning

video

PS 28/08

Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 - høringsuttalelse

utredning

video
(avstemning)

PS 29/08

Status for rusprosjektet i Innherred Samkommune

utredning

video
(presentasjon)

PS 30/08

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 26. juni 2008

26.06.08

video

PS 31/08

Referater

utredning

video

PS 32/08

1719/48/4 - Anne Margrete Leite - fradeling av tomteområde på eiendommen Reitan - klagebehandling etter jordlov

utredning

video

PS 33/08

1719/26/1 - Merete Bøhn Flatås og Arnt Ove Flatås - deling av eiendommen Renden øvre - klagebehandling etter jordlov

utredning

video

PS 34/08

Forlengelse av Innherredsprogrammet for næringsutvikling

utredning

video

PS 35/08

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 36/08

Kommuneplan 2008 - 2020 første gangs behandling

utredning

video

PS 37/08

Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning, høring

utredning

video

PS 38/08

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 24.09.08.

24.09.08

 

PS 39/08

Referater

utredning

 

PS 40/08

Orientering om næringspolitikk og regional utvikling i kommunene i Nord-Trøndelag - Levanger og Verdal kommuner

utredning

 

PS 41/08

AS Verdalsbruket - søker om bygging av skogsbilveg Vollavollen-Melaåsen

utredning

 

PS 42/08

Kvartalsrapport pr. 30.09.2008

utredning

 

PS 43/08

Godkjenning av møteprotokoll

30.10.08

video

PS 44/08

Referater

utredning

video

PS 45/08

Møteplan 2009 - Samkommunestyret

utredning

video

PS 46/08

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2009

utredning

video

PS 47/08

Kommunalt plansystem

utredning

video

PS 48/08

Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020

utredning

video

PS 49/08

Regionalt næringsfond i Levanger og Verdal kommuner - retningslinjer

utredning

video

PS 50/08

Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - Høringsuttalelse

utredning

video

PS 51/08

Rusprosjekt i Innherred samkommune

utredning

video
(vedtak)

PS 52/08

Budsjett 2009 - Innherred samkommune - Budsjetthefte PDF

utredning

video

PS 53/08

Samarbeidet mellom Levanger og Verdal etter 2009 - Søknad om nytt forsøk med samkommune

trukket

-

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ^

PS 1/09

Godkjenning av møteprotokoll

03.12.08

 

PS 2/09

Referater

utredning

 

PS 3/09

Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning
- 2. gangs behandling

utredning

 

PS 4/09

Klage på tillatelse til bygging av landbruksveg Vollavollen-Melaåsen

utredning

 

PS 5/09

Uttalelse til søknad fra Norske Skog om endring av utslippstillatelse

utredning

 

PS 6/09

Godkjenning av møteprotokoll

02.02.09

 

PS 7/09

Referater

utredning

video

PS 8/09

Årsregnskap / Årsrapport 2008

utredning

video

PS 9/09

Kontrollutvalgets årsrapport 2008

utredning

video

PS 10/09

Høring av endringsforslag for Rinnleiret naturreservat

utredning

video

PS 11/09

1719/268/2 - John Harald Storborg - Søknad om oppføring av generasjonsbolig Storborg søndre - klagebehandling etter jordlov

utredning

video

PS 12/09

Godkjenning av møteprotokoll

30.04.09

video

PS 13/09

NorFraKalk: Tildeling av klimakvoter

utredning

video

PS 14/09

Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk 2010-2013 (ISK 3)

utredning
(som PDF)

video

PS 15/09

Godkjenning av møteprotokoll

12.05.09

video

PS 16/09

Budsjettsituasjonen pr. 30.04.09 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 17/09

Høring av endringsforslag for Rinnleiret naturreservat - ny behandling

utredning

video

PS 18/09

Reiselivssamarbeid på Innherred

utredning

video

PS 19/09

Godkjenning av møteprotokoll

28.05.09

video

PS 20/09

Referater

utredning

video

PS 21/09

Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse

utredning

video

PS 22/09

Reguleringsplan Motocrossbane Torsbustaden - søknad om ettergivelse av gebyr

utredning

video

PS 23/09

1719/24/1 - Arne Lauritz Jessen - Deling av eiendommen Over-Eggen - klagebehandling av jordlovsvedtak

utredning

video

PS 24/09

Tertialrapport 2. tertial 2009 - Innherred Samkommune

utredning

video

PS 25/09

Kontrollutvalgets kommentarer til regnskapet og årsrapporten for 2008

utredning

video

PS 26/09

Godkjenning av møteprotokoll

24.09.09

video

PS 27/09

Referater

utredning

video

PS 28/09

Budsjett 2010 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 29/09

Lovfesting av samkommunemodellen - ny høringsuttalelse fra Innherred samkommune

utredning

video

PS 30/09

Sluttrapport prosjekt: Felles brann- og feiervesen - Innherred samkommune

utredning

video

PS 31/09

1719/47/1 - Karle L Brenne - Deling av eiendommen Brenne nordre - klage på jordlovsvedtak

utredning

video

PS 32/09

Møteplan 2010 - samkommunestyret

utredning

video

PS 33/09

Godkjenning av møteprotokoll

29.10.09

video

PS 34/09

Referater

utredning

video

PS 35/09

Organisasjonsutvikling Innherred samkommune

utredning

video

PS 36/09

Endringer i forskrift og forslag til ny samarbeidsavtale - Innherred samkommune

utredning

video

PS 37/09

Godkjenning av møteprotokoll

12.11.09

video

PS 38/09

Referater

utredning

video

PS 39/09

Rinnleiret naturreservat - utvidelse av verneområdet

utredning

video

PS 40/09

Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - orientering

utredning

video

PS 41/09
1719/23/24 + 1719/23/41 - behandling av klage på avslag på klage vedrørende konsesjonsbehandling for salg av eiendommen Asplund

utredning

video

PS 42/09
Innføring av meldeplikt ved hogst av ungskog

utredning

video

PS 43/09
Høring - forslag til vernehjemmel i jordloven

utredning

video

PS 44/09
Valg av kontrollutvalg i Innherred samkommune fra 01.01.10 og ut inneværende valgperiode

utredning

video

PS 45/09
Bytte av ordfører og administrasjonssjef - Innherred-samkommune

utredning

video

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  ^

PS 1/10

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 11.12.2009

11.12.09

video

PS 2/10

Referater

utredning

video

PS 3/10

Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering

utredning

video

PS 4/10

Internasjonal koordinator - bidrag til finansiering

utredning

video

PS 5/10
Oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Midt-Norge - Forslag på kandidater fra Levanger og Verdal

utredning

video

Opprettelse av styre for Regionalt Næringsfond Levanger/Verdal
video
PS 6/10
Inn på Tunet - søknad til Regionalt Næringsfond

utredning

video

PS 7/10
Ytterøy Energi AS - søknad til Regionalt Næringsfond 2010

utredning

video

PS 8/10
Skognettverk Innherred - søknad til Regionalt Næringsfond

utredning

video

PS 9/10
Alf Ivar Tronsmo EN-NO 56/09  -  Søknad Regionalt Næringsfond 2010

utredning

video

PS 10/10
Levanger Kunnskapspark - søknad til Regionalt Næringsfond 2010

utredning

video

PS 11/10
WOW Film DA  (62/09) - Søknad på Regionalt næringsfond 2010

utredning

video

PS 12/10
Dekning av utredningskostnader "Havn i Trondheimsfjorden - finnes det et Innherredsalternativ" (59/09)  - Søknad  Regionalt Næringsfond 2010

utredning

video

PS 13/10
1719/265/5 og 10 - søknad om fradeling av tilleggsareal til boligtomt - klagebehandling av jordlovsvedtak

utredning

video

PS 14/10
1719/242/8 - Vidar Undlien - Fradeling av tilleggsareal til fritidsformål fra eiendommen Undlien nordre - klagebehandling etter jordlov

utredning

video

PS 15/10
Søknad om fritak for behandlingsgebyr - Reguleringsendring - Skianlegg Storlidalen

utredning

video

PS 16/10
Innføring av meldeplikt ved hogst av ungskog

utredning

video

PS 17/10
Kontrollutvalgets årsrapport 2009

utredning

video

PS 18/10
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2010

utredning

video

PS 19/10

Godkjenning av møteprotokoll

18.02.10

video

PS 20/10

Referater

utredning

video

PS 21/10

Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering - Utsatt sak fra 18.2.10

utredning

video

PS 22/10

Plan for brannverntiltak 2010.

utredning

video

PS 23/10

Årsrapport/årsregnskap Innherred samkommune 2009

utredning

video

PS 24/10

Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning (tiltaksdel)

utredning

video

PS 25/10

1719/229/7 - Cathrine Vik - Fradeling av tunet på eiendommen Saltbuvik - klagebehandling etter jordlov

utredning

video

PS 26/10

Godkjenning av møteprotokoll

22.04.10

video

PS 27/10

Referater

utredning

video

PS 28/10

1719/265/5 og 10 - Søknad om deling av grunneiendom Annar Gran - ny jordlovsbehandling

utredning

video

PS 29/10

1719/229/7 - Cathrine Vik - Søknad om fradeling av tilleggsareal til boligtomt fra eiendommen Saltbuvik - klagebehandling

utredning

video

PS 30/10

Budsjettsituasjonen 30.04.10 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 31/10

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning

video

PS 32/10

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter Plan- og bygningsloven

utredning

video

PS 33/10

Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal - høringsforslag

utredning

video

PS 34/10

Gebyr etter matrikkelloven for Innherred samkommune

utredning

video

PS 35/10

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 27. mai 2010.

27.05.10

video

PS 36/10

Referater

utredning

video

PS 37/10

Husbanken - orientering og forslag til samarbeidsavtale

utredning

video

PS 38/10

Høringsuttalelse - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen

utredning

video

PS 39/10

Organisasjonsutvikling Innherred samkommune

utredning

video

PS 40/10

Budsjettsituasjonen 31.08.10 - Innherred samkommune

utredning

video

FO 1/10

Interpellasjon fra Hans Heieraas (SP) - Angående prosessen ved behandlingen av Kommuneplanens arealdel

tekst
PDF

video

PS 41/10

Godkjenning av protokoll fra møte 09.09.10

09.09.10

video

PS 42/10

Referatsaker

utredning

video

PS 43/10

Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – ”IKT i samkommunen"

utredning

video

PS 44/10

Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal - oppsummering av høring

utredning

video

PS 45/10

Møteplan 2011 - Samkommunestyret  

utredning

video

PS 46/10

Rinnleiret naturreservat - utvidelse av verneområdet  

utredning

video

PS 47/10

Husbankens virkemidler for innbyggerne i Verdal og Levanger  

utredning

video

PS 48/10

Delegasjonsreglement for Innherred samkommune  

utredning

video

PS 49/10

Feiehyppighet i Levanger kommune

utredning

video

PS 50/10

Avtale mellom Innherred samkommune og Frosta kommune om salg av brann- og redningstjenester m.m.

utredning

video

PS 51/10

Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 52/10

Godkjenning av møteprotokoll

11.11.10

video

PS 53/10

Referater

utredning

video

PS 54/10

Oversendelsesforslag i møte 22.4.2010 - orientering om saksbehandling

utredning

video

PS 55/10

Orientering om samhandlingsreformen

utredning

video

PS 56/10

Foreningen Mot Stoff Innherred - søknad om årlig støtte

utredning

video

PS 57/10

Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune

utredning

video

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ^

PS 1/11

Godkjenning av møteprotokoll

02.12.10

-

PS 2/11

Referater

utredning

video

PS 3/11

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2011

utredning

video

PS 4/11

Høring - Saksbehandlingsregler ved utskriving av eiendomsskatt

utredning

video

PS 5/11

Orientering

 

video

PS 6/11

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 7/11

Referater

utredning

video

PS 8/11

Kontrollutvalgets årsrapport 2010

utredning

video

PS 9/11

Regnskap og årsberetning 2010 Innherred samkommune

utredning

video

PS 10/11

Søknad fra Trud Hynne om deling av eiendommen 1719/32/1 - tillegg til industritomt - realitetsbehandling av delegert sak

utredning

video

PS 11/11

Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal

utredning

video

PS 12/11

Ulovlig byggevirksomhet

utredning

video
etter
gruppemøte

PS 13/11

Godkjenning av møteprotokoll

31.03.11 video

PS 14/11

Referater

utredning video

PS 15/11

Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Innherred samkommune

utredning video

PS 16/11

Grunnlagsdokumentet

utredning video

PS 17/11

Etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal

utredning video

PS 18/11

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning video

PS 19/11

Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken

utredning video

PS 20/11

Søknad fra Ole Rolf Bjørken om deling/omdisponering til boligformål - eiendommen Leirfaldkålen ø 1721/259/1 - klagebehandling etter jordlov

utredning video

PS 21/11

Godkjenning av møteprotokoll

10.06.11 video

PS 22/11

Referater

utredning video

PS 23/11

Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken

utredning video

PS 24/11

Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Innherred samkommune

utredning video

PS 25/11

Høring - konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

utredning video

PS 26/11

Godkjenning av møteprotokoll

08.09.11 video

PS 27/11

Referater

utredning video

PS 28/11

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Innherred samkommune

utredning video

PS 29/11

Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer - Offentlig høring

utredning video

PS 30/11

Forlengelse av forsøket med Innherred samkommune - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet

utredning video

PS 31/11

Valg av kontrollutvalg i Innherred samkommune for valgperioden 2011-2015 utredning video

PS 32/11

Godkjenning av møteprotokoll

09.11.11 video

PS 33/11

Referater

utredning video

PS 34/11

Regional transportplan - høring

utredning video

PS 35/11

Møteplan 2012 - Samkommunestyret

utredning video

PS 36/11

Valg av styre for Regionalt Næringsfond Innherred samkommune for valgperioden 2011-2015

utredning video

PS 37/11

Revidert gebyrregulativ - Innherred samkommune 2012

utredning

video

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  ^

PS 1/12

Godkjenning av møteprotokoll

01.12.11

video

PS 2/12

Referater

utredning

video

PS 3/12

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag 2012 - 2016, Høring

utredning

video

PS 4/12

Helseforetakene eid av Helse Midt-Norge RHF - forslag på kandidater fra Levanger og Verdal til styrene for perioden 01.05.12 - 30.04.14

utredning

video

PS 5/12

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 10.02.12

10.02.12 video

PS 6/12

Referater

utredning video

PS 7/12

Kontrollutvalgets årsrapport 2011

utredning video

PS 8/12

Ulovlighetsoppfølging - Politisk forankring

utredning

video

PS 9/12

Regionalt næringsfond - retningslinjer

utredning video

PS 10/12

Nasjonal transportplan 2014- 2023, høring

utredning video

PS 11/12

Klagebehandling vedrørende negativt jordlovsvedtak - søknad fra Erle og Lars Waade om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/94/2 Auringan

utredning video

PS 12/12

Klagebehandling av negativt jordlovsvedtak vedrørende søknad fra Arne Laurits Jessen om fradeling av tre boligtomter fra eiendommen 1719/24/1 Eggen øvre

utredning

video

PS 13/12

Regnskap og årsberetning 2011 Innherred Samkommune

utredning video

PS 14/12

Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 26. april 2012

protokoll video

PS 15/12

Referater

utredning video

PS 16/12

Gebyrregulativ for byggesak - passivhus.

utredning

video

PS 17/12

Gebyr ved behandling av konsesjons- og delingssaker

utredning

video

PS 18/12

Kommunalt plan- og styringssystem

utredning

video

PS 19/12

Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015

utredning

video

PS 20/12

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning

video

PS 21/12

Økonomirapportering 1. tertial 2012 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 22/12

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 14. juni 2012

protokoll

video

PS 23/12

Referater

utredning

video

PS 24/12

Klagebehandling av negativt jordlovsvedtak - fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/204/2 Hokling søndre - Tor Fossum

utredning

video

PS 25/12

Medlemskap i Europakontoret i Brussel

utredning

video

PS 26/12

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune

utredning

video

PS 27/12

Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015, 2. gangs behandling

utredning

video

PS 28/12

Økonomirapportering 2. tertial 2012 Innherred Samkommune

utredning

video

PS 29/12

Oppføring av driftsbygning på 1.386 m2 BRA for produksjon av rugeegg - 1721/253/8 Granli - Åge Kvernmo – Søknad om nedsettelse/reduksjon av byggesaksgebyr.
Utlagt 11.09.12

utredning

video

PS 30/12

Godkjenning av møteprotokoll

 protokoll

video 

PS 31/12

Referater

 utredning

video 

PS 32/12

Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Gunnar Marken - ny behandling av oppnevning av leder i kontrollutvalget

 utredning

video 

PS 33/12

Fritak fra kommunale verv - Terje Veimo - oppnevning av nytt varamedlem til kontrollutvalget ISK

 utredning

video 

PS 34/12

Anmodning om utvelgelse av representant for deltakelse i arbeidsgruppe for landbrukspolitisk handlingsplan

 utredning

video 

PS 35/12

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune

 utredning

video 

PS 36/12

Samarbeidsløsning for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

 utredning

video 

PS 37/12

Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Etablering av samarbeidsprosjekt

 utredning

video 

PS 38/12

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Innherred samkommune

 utredning

video 

PS 39/12
Godkjenning av møteprotokoll  
PS 40/12
Referater
PS 41/12
Fritak fra kommunale verv - Nina Bakken Bye - oppnevning av nytt medlem til styret for regionalt næringsfond
PS 42/12
Møteplan 2013 - Samkommunestyret
PS 43/12
Deltagelse i europeisk partnerskap for å utvikle strategier for å bekjempe sosiale helseforskjeller
PS 44/12
Klagebehandling etter jordloven - vedrørende søknad om opparbeidelse av vei på eiendommen Djupvika- gnr 244/1 - til hytteeiendommen Bentebo - gnr 244/30
PS 45/12
Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - høring
PS 46/12
Selvkostanalyse for Enhet for plan, byggesak, oppmåling, miljø
PS 47/12
Oppføring av driftsbygning 1.386m2 BRA for produksjon av rugeegg - 1721/253/8 Granli - Åge Kvernmo - Klage på byggesaksgebyr

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  ^

PS 1/13

Godkjenning av møteprotokoll

 protokoll

video 

PS 2/13

Referater

 utredning

video 

PS 3/13

Årsmelding 2012 brann og redning og plan for brannverntiltak 2013

 utredning

video 

PS 4/13

Årsrapport Innherred samkommune 2012

 utredning

video 

PS 5/13

Godkjenning av møeprottokoll

video

PS 6/13

Referater

video

PS 7/13

Møteplan 2. halvår 2013 - Samkommunestyret

video

PS 8/13

Klagebehandling etter negativt jordlovsvedtak vedrørende søknad om oppføring av ny bolig - 1721/12/6 Sakshaug - Bjørn Selnes og Aud Hybertsen

video

PS 9/13

Sammenslåing av PBOM og Landbruk

video

PS 10/13

Skatteoppkreverfunksjonen

video

PS 11/13

Kontrollutvalgets årsrapport 2012

video

PS 12/13

Regnskap og årsberetning 2012 - Innherred samkommune

video

PS 13/13

Godkjenning av møteprotokoll

video

PS 14/13

Referater

video

PS 15/13

Klagebehandling på negativt jordlovsvedtak - søknad fra Asbjørn Løvås om fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/54/1 Sunde nedre

video

PS 16/13

Opptak av Snåsa kommune i reiselivssamarbeidet på Innherred

video

PS 17/13

Forvaltningsrevisjon – evaluering av sammenføyningen av brann og beredskap

video

PS 18/13

Justeringer i Planstrategiens del 3 - Planbehov

video

PS 19/13

Regnskapsrapport 1. tertial Innherred Samkommune

video

PS 20/13

Framtidig døgntilbud øyeblikkelig hjelp

video

PS 21/13

Godkjenning av møteprotokoll

PS 22/13

Referater

PS 23/13

Behandling av klage på jordlovsbehandling - Brit Anita Haugan søker om fradeling av boligtomt - eiendommen 1719/3/1 Gjemble Nordre Vestre

PS 24/13

Implementering av vannrammedirektivet i ISK, Levanger kommune og Verdal kommune

PS 25/13

Justeringer i Planstrategien - Planbehov

PS 26/13

Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

PS 27/13

Regnskapsrapport 2. tertial 2013 - Innherred samkommune

PS 28/13

Godkjenning av møteprotokoll

PS 29/13

Referater

PS 30/13

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 - Innherred samkommune

PS 31/13

Svar på klage på vedtak fattet etter jordloven på avslag på søknad om oppføring av bolighus nr. 2 på eiendommen gnr. bnr. i Verdal kommune

PS 32/13

1721/Søknad om fradeling av kårbolig

PS 33/13

Hovedplan for skogsveger i Levanger kommune 2013-2020

PS 34/13

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen

PS 35/13
Revidering av delegeringsreglement av Innherred samkommune
PS 36/13
Innherred samkommune mener at Skogn må bli det nye logistikknutepunktet for Midt-Norge
ingen

PS 37/13

Godkjenning av møteprotokoll

20.11.13

video

(Administrasjonssjefen om samkommestyrets vedtak i sak 30/13) video

PS 38/13

Referater

utredning

video

PS 39/13

Møteplan 2014 - Samkommunestyret

utredning

video

PS 40/13

Reguleringsplan Stokkberget, Åsen - klage på fakturabeløp

utredning

video

PS 41/13

Framtidig havneaktivitet Fiborgtangen

utredning

video

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  ^

PS 1/14

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 2/14

Høringsuttalelse - rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien)

utredning

video

PS 3/14

Tiltaksanalyse i vannrammedirektivet Innherred samkommune -perioden 2014-2021

utredning

video

PS 4/14

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner - 2 gangs behandling

utredning

video

PS 5/14

Årsrapport Innherred samkommune 2013

utredning

video

PS 6/14

Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - (utlagt 27.01.14)

utredning

video

PS 7/14

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 8/14

Referater

utredning

video

PS 9/14

ISK Brann og redning - Evaluering

utredning

video

PS 10/14

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning

video

PS 11/14

Kontrollutvalgets årsrapport 2013

utredning

video

PS 12/14

Regnskap og årsberetning 2013 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 13/14

Reguleringsplan Stokkberget, Åsen - fakturabeløp

utredning

video

PS 14/14

Svar på klage på søknad om fradeling av en bebygd tomt og to ubebygde tomter fra eiendommen 1721/57/1 Sand - Torunn Hildrum og Frode Grønn

utredning

video

PS 15/14

Vurdering av flere oppgaver til samkommunen og arbeidet med ny kommunestruktur

utredning

video

PS 16/14

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 17/14

Referater

utredning

video

PS 18/14

Klage på avslag på søknad om fradeling av 1,5 dekar stor parsell med fulldyrka jord til boligformål fra eiendommen gnr. 139 bnr. 8 i Levanger kommune

utredning

video

PS 19/14

Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 20/14

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 21/14

Referater

utredning

video

PS 22/14

Økonomirapportering 2. tertial 2014 - Innherred Samkommune

utredning

video

PS 23/14

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

utredning

video

PS 24/14
1719/94/2 Klage på avslag på søknad om omdisponering av og fradeling av 2,4 dekar dyrkajord og beite til to boligtomter utredning video
PS 25/14
Fritak fra kommunale verv - Line Thorsen - oppnevning av nytt varamedlem til kontrollutvalget ISK utredning video

PS 26/14

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 27/14

Referater

utredning

video

PS 28/14

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Innherred Samkommune

utredning

video

PS 29/14

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-20130 - 2. gangs behandling

utredning

video

PS 30/14
Innføring av EU's vannrammedirektiv utredning video
PS 31/14
Møteplan 2015 - Innherred samkommune utredning video

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  ^

PS 1/15

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 2/15

Referater

utredning

video

PS 3/15

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

utredning

video

PS 4/15

Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

utredning

video

PS 5/15
Høyring - avvikling av samkommunemodellen utredning video
PS 6/15
Høring – forenkling av utmarksforvaltningen utredning video
PS 7/15
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2015 utredning video
PS 8/15
Årsrapport Innherred samkommune 2014 utredning video

PS 9/15

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 10/15

Referater

utredning

video

PS 11/15

Planstrategi for kommunene Levanger og Verdal, justeringer i del 3.1 Kommunalt planbehov

utredning

video

PS 12/15

Regnskap og årsberetning 2014 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 13/15
Skatteoppkreverfunksjonen utredning video
PS 14/15
Kontrollutvalgets årsrapport ISK 2014 utredning video
PS 15/15
Høringsuttalelse Regional plan for folkehelse utredning video

PS 16/15

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 17/15

Referater

utredning

video

PS 18/15

Økonomirapportering 1. tertial 2015 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 19/15

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 20/15

Referater

utredning

video

PS 21/15

Innherredssamarbeidet og videreføring av Innherredsprogrammet, del III

utredning

video

PS 22/15
Regionalt næringsfond for Levanger og Verdal kommuner - vedtekter utredning video

PS 23/15

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 24/15

Orientering kommunereformen

-

video

PS 25/15

Referater

utredning

video

PS 26/15 Økonomirapportering 2. tertial 2015, Innherred samkommune video
PS 27/15 Møteplan 2016 - samkommunestyret video
PS 28/15 Valg av kontrollutvalg i Innherred samkommune for valgperioden 2015-2019 utredning video

PS 29/15

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video 

PS 30/15

Referater

utredning video

PS 31/15

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 - Innherred Samkommune

utredning video

PS 32/15

Valg av styre til Regionalt Næringsfond Innherred samkommune for valgperioden 2015-2019

utredning video

PS 33/15

Godkjenning av møteprotokoll

20.11.15 

video

PS 34/15

Referater

utredning

video

PS 35/15

Temaplan sykkel

utredning

video

PS 36/15

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 - høring

utredning

video

PS 37/15

Avvikling av Innherred samkommune fra 1.1.2020 - oppsummering av gruppearbeid den 20. november

utredning

video

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  ^

PS 1/16

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll 

video

PS 2/16

Referater

utredning

video

PS 3/16

Klage på avslag på søknad om oppføring av kårbolig på dyrka jord på eiendommen 1719/41/5 Blomseth Leinsvegen 130 - Kjell Harald Friberg

utredning

video

PS 4/16

Klage på avslag på søknad om omdisponering av dyrkajord til boligtomt - 1721/136/1 Lundskin - Eva H og Arild Stenberg

utredning

video

PS 5/16

Klage på avslag på søknad om å omdisponer 0,5 dekar fulldyrka jord og 0,25 dekar dyrkbarjord/jordekt fastmark og fradeling 0,75 dekar stor tomt på eiendommen gnr. 303 bnr. 11 i Levanger kommune

utredning

video

PS 6/16

Klage på avslag på søknad om ny plassering av ny boenhet på eiendommen 1721/12/6 Sakshaug - Aud Hybertsen og Bjørn Selnes

utredning

video

PS 7/16

Konsekvenser av avvikling av samkommunen-presentasjon av rapport PDF

utredning

video

PS 8/16

Godkjenning av møteprotokoll

04.02.16

video

PS 9/16

Referater

utredning video

PS 10/16

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

utredning

video

PS 11/16

Klage på avslag på søknad om omdisponering av 2 dekar innmarksbeite til boligtomt fra eiendommen 1719/73/1 Gotås - Torbjørn Skei

utredning

video

PS 12/16

Deling av eiendommen - 1719/162/1 Gevik - Trygve Austad - Boligtomt - klage på vilkår

utredning

video

PS 13/16

Kontrollutvalgets årsrapport 2015

utredning

video

PS 14/16

Regnskap og årsberetning 2015 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 15/16
Godkjenning av møteprotokoll
PS 16/16
Referater
PS 17/16
Økonomirapportering 1. tertial 2016 Innherred samkommune
PS 18/16
Skatteoppkreverfunksjonen
PS 19/16
Oppnevning av representanter til vannområdeutvalg og vannregionutvalg
PS 20/16
Innherred samkommune brann og redning - Fremtidsbildet for brannordningen
PS 21/16
Søknad om fradeling av tun og parsell ved elv 1721/137/2 Tingvold - Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren
PS 22/16
Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt
PS 23/16
Godkjenning av møteprotokoll
PS 24/16
Referater
PS 25/16
Høringsuttalelse fra Innherred samkommune - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åseteretten
PS 26/16
Høringsuttalelse - Forslag til endringer i matrikkelloven - Organisering av eiendomsoppmåling
PS 27/16
Anke på avslag av framføring av vei til tomt til 1719/48/44 og utmarksområde - Anne Margrete Leite
PS 28/16
Klage på tillatelse på fradeling av tunet og skogseiendommen 1721/104/2 Lyngaas på eiendommen fra eiendommen 1721/24/2
PS 29/16
Klima og energiplan 2017 Levanger og Verdal kommuner
PS 30/16
Plan for forvaltningsrevisjon
PS 31/16
Finansreglement Innherred samkommune
PS 32/16
Økonomirapportering 2. tertial 2016 Innherred samkommune
PS 33/16
Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 - 2019 - Innherred samkommune
PS 34/16
Avvikling av Innherred samkommune
PS 35/16
Godkjenning av møteprotokoll
PS 36/16
Referater
PS 37/16
Møteplan 2017 - samkommunestyret
PS 38/16
Klage på avslag på omdisponering og fradeling av 0,4 dekar innmarksbeite fra eiendommen 1719/242/1 Undlien søndre / Djupvikvegen 14 - Erik Undlien - som tilleggsareal boligformål til 1719/242/31 Granly
PS 39/16
Fritak fra kommunale verv - Tronn Røtvoll - oppnevning av nytt varamedlem til samkommunens kontrollutvalg

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2017  ^

PS 1/17

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video

PS 2/17

Referater

utredning

video

PS 3/17

Deling av eiendommen 1721/76/8 - Musemrønningen  - Jan Erik Kjesbu - Boligtomt

utredning

video

PS 4/17

Anmodning om å lage lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Levanger og Verdal

utredning

video

PS 5/17

Levanger og Verdal - felles kommunedelplan næring 2017-2020

utredning

video

PS 6/17

Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal

utredning

video

PS 7/17

Brannutredning for Innherred Samkommune

utredning

video

PS 8/17

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

video 

PS 9/17

Referater

utredning

video 

PS 10/17

Søknad om fradeling av tun og parsell ved elv 1721/137/2 Tingvold - Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren

utredning

video 

PS 11/17

Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1721/223/1 Indalen mellom - Rita Merete Aasgaard

utredning

video 

PS 12/17

Søknad om fradeling av boligtomt - 1719/288/4 Okkenhaugvegen 806 - Petter Haugan

utredning

video 

PS 13/17

Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020

utredning

video 

PS 14/17

Godkjenning av møteprotokoll

-

video

PS 15/17

Referater

utredning

video

PS 16/17

Søknad om fradeling av 37 dekar fulldyrka jord fra 1721/137/2 Tingvold - Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren

utredning

video

PS 17/17

Søknad om konsesjon uten personlig boplikt - 1719/336/1 Vandsvik nedre - Odd Wandsvik

utredning

video

PS 18/17

Anmodning om å lage lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Levanger og Verdal

utredning

video

PS 19/17

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning

video

PS 20/17

Regnskap og årsberetning 2016 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 21/17

Godkjenning av møteprotokoll

-

video

PS 22/17

Referater

utredning

video

PS 23/17

Søknad om varig fritak av boplikt - 1719/336/1 Vandsvik nedre - Aslaug og Odd Wandsvik

utredning

video

PS 24/17

Klage på avslag å omdisponeringa av 1,9 dekar til boligformål

utredning

video

PS 25/17

Kommunedelplan næring 2017-2020 Levanger og Verdal

utredning

video

PS 26/17

Økonomirapportering 1. tertial 2017, Innherred samkommune

utredning

video

PS 27/17

Godkjenning av møteprotokoll

08.06.17

video

PS 28/17

Referater

utredning

video

PS 29/17

Temaplan landbruk - Innherred samkommune

utredning

video

PS 30/17

Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr - uttalelse fra Innherred samkommune

utredning

video

PS 31/17

Klage på innvilget konsesjon for erverv av 1719/106/4, 1719/117/3 og 1719/118/3 til Trond Knipenberg - klager Heidi Troset

utredning

video

PS 32/17

Klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av 1721/100/1 Gjermstad vestre - kjøper Andor Jermstad selger Rut Åse Prestmo. Klager er Rut Åse Prestmo

utredning

video

PS 33/17

Oppretting av ny grunneiendom - 1719/8/3 Ytternesset 226 - May Helen og Tomas Alstad - To boligtomter

utredning

video

PS 34/17

Godkjenning av møteprotokoll

 

video

PS 35/17

Referater

utredning

video

PS 36/17

Klage på vedtak på avslag på konsesjon søkt på grunn av å ikke oppfylle boplikten - 1719/336/1 Vandsvik nedre - Aslaug og Odd Wandsvik

utredning

video

PS 37/17

Klima og Miljøstrategi

utredning

video

PS 38/17

Høring Samferdsel i Trøndelag. Strategi og organisering av samferdselsområdet

utredning

video

PS 39/17

Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune

utredning

video

PS 40/17

Stillinger på forebyggende avd. i Innherred brann og redning

utredning

video

PS 41/17

Endring i tilsyns og feiegebyr for Innherred samkommune

utredning

video

PS 42/17

Økonomirapportering 2. tertial 2017, Innherred samkommune

utredning

video

       
       
| møteplan 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  ^
Gå til hovedside Innherred samkommune