Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 23.12.2010

Gebyrregulativ for byggesaker mm.

 

avgifter og gebyr - byggesaksgebyr - oppmålingsgebyr - reguleringsgebyr

Gebyrregulativ for byggesaker mm. gjeldende fra 1.7.2010

Fastsatt av Samkommunestyret den 27.05.10 for Levanger og Verdal kommuner, med hjemmel i lov og planlegging og byggesaksbehandling § 33-1 (plan- og bygningsloven).  

§1       Gebyret dekker
Behandling av bygge- delings- og reguleringssaker og andre tiltak etter Plan- og bygningsloven. Faktura skal sendes tiltakshaver.

§2       Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Fakturaen skal betales ved forfall uavhengig av når arbeidet blir satt i gang eller om arbeidet blir satt i gang. 

§3       Avslag på søknad
Ved vedtak som medfører avslag på søknad betales 50% av fullt gebyr. 

§4       Søknad om dispensasjon
For søknad om dispensasjon skal det betales gebyr i samsvar med gebyrsatsene. Gebyret kommer i tillegg til gebyret for bygge- eller fradelingssaken. 

§5       Tidspunkt for gebyrberegning
Gebyret blir beregnet etter de satsene som gjelder på det tidspunktet saken er innlevert og registrert i kommunen. 

§6       Kostnader ved andre undersøkelser
Tiltakshaver skal dekke kostnader for undersøkelser etter kulturminneloven, plan- og bygningslovens § 28-1 om blant annet byggegrunn, miljøforhold mv. og plan- og bygningslovens § 29-1 og 29-2 om bistand knyttet til estetiske vurderinger. 

§7       Urimelige gebyr
Dersom gebyret blir vurdert som svært urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan Samkommunestyret fastsette gebyr i samsvar med de faktiske kostnadene etter en begrunnet søknad. 

§8       Klagerett
Fastsetting av gebyr i en enkeltsak etter gebyrregulativet kan ikke påklages, jfr. forvaltningslovens § 40.  

Samkommunestyrets avgjørelse om gebyr etter §7 (urimelig gebyr) kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 

§9       Regulering av gebyrsatsene
Størrelsen på gebyrsatsene etter disse reglene skal justeres hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. Administrasjonen skal legge forslaget til justering av gebyrsatsene frem for politisk behandling. 

§10     Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft fra 1.7.2010.

 

avgifter og gebyr - byggesaksgebyr - oppmålingsgebyr - reguleringsgebyr
Gå til hovedside Innherred samkommune