Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 23.12.2010

Oppmålingsgebyr 2007

levanger | verdal

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | tjenester - §§: pbl | delingsloven
Tekst | sks-sak 044/06, 30.11.06

2007

1. Gebyr for kart- og delingsforretning over areal overført ved grensejustering (tilleggsareal)
Areal i m2 fra: til:
 
0 - 75 kr. 1.980
76 - 150 kr. 2.185
151 - 300 kr. 2.700
301 - 450 kr. 3.325
451 - 600 kr. 4.060
601 - 750 kr. 4.580
751 - 900 kr. 5.100
901 - 1050 kr. 5.720
1051 - 1200 kr. 6.450
1201 - 1350

kr. 6.860

1351 - 1500

kr. 7.700

Overstiger arealet 1500 m2 beregnes gebyr etter pkt.2.  
2. Gebyr for kartforretning og kombinert kart og delingsforretning over areal til utbyggingsformål
Areal i m2 fra: til:

0 – 1500

kr. 10.600

1501 – 2000

kr. 11.130

2001 – 2500

kr. 11.960

2501 – 3000

kr. 13.110

3001 – 3500

kr. 14.150

3501 – 4000

kr. 15.190

4001 – 4500

kr. 16.220

4501 – 5000

kr. 17.170

For areal over 5000 m2 øker gebyret med pr. påbegynt dekar:

kr. 1.350

3. Gebyr for kartforretning over grenser
Hvis alle grensene omkring eiendommene skal gåes opp betales gebyr etter pkt. 2.
 

A. Beregningsgrunnlag sidelengde
Grenselengde fra 0 til 50,00 meter:


kr. 1.470

Grenselengde fra 50,01 til 75,00 meter:

kr. 2.540

Videre økes med pr. påbegynte 25 meter:

kr. 1.280

B. Beregningsgrunnlag antall grensepunkt
Grensepunkt inntil 2 stk.:


kr. 1.470

Grensepunkt 3 stk.:

kr. 2.540

Videre økes gebyret med pr. grensepunkt:

kr. 1.280

Det rimeligste alternativet skal benyttes.  
4. gebyr for grensepåvisning
Brukes der det er tilfredsstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles 
skal det betales gebyr etter pkt. 2. eller 3.
Grensepunkt inntil 2 stk.:

kr. 1.610

Grensepunkt 3 stk.:

kr. 2.060

Videre økes gebyret med pr. grensepunkt:

kr. 715

5. Gebyr for kartforretning over punktfeste
For kartforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i tabell 2, dvs.:kr. 5.300

6. Gebyr for avbrutt forretning
Ved tilbakekalling (etter at forretning er berammet), avbrutt eller annulert forretning betales :
pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid.kr. 1.290

Ved tilbakekalling før forretning er berammet betales :

kr. 280

7. Gebyr for påtegning og ajourføring av målebrev
Delingslovens § 2 - 3, forskriften kap. 11 og 20.
For påtegning ved grenseregulering/justering og ajourføring av målebrev betales:
Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring.
kr. 1.290

8. Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev
Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på den aktuelle eiendommen og naboeiendommen. 
Alle aktuelle fradelinger og grensereguleringer tas med.
For slik ajourført gjenpart betales 10% av gebyret for kartforretning, dog minst:


kr. 1.290

9. Gebyr for midlertidig forretning (forskriftene kap. 2)
For midlertidig forretning betales ekstra gebyr på :
Fullt gebyr etter pkt. 1 eller 2 kan innkreves samtidig.
Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning.


kr. 1.480

10. Gebyr for registreringsbrev (forskriftene kap. 27)
For utarbeidelse av registerbrev betales :


kr. 2.080

Berører den enkelte sak flere reg. nr. kommer det et tillegg for hvert ekstra reg.nr. på :


kr. 840

11. Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre (forskriftene 3.3)
For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, f.eks. NVE,
NSB og vegmyndighetene fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet kommunen utfører, etter følgende prosentskala:
 - Klargjøring og registrering 30 %
 - Innkalling og avholdelse av forretning 20 %
 - Merking inkl. materiell 10 %
 - Måling, beregning og uttegning 40 %

Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyr.

 
12. Gebyr for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer
For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, almene fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 2 og 3.

13. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid
Gebyr for oppmålingstekninske arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen skal beregnes etter 1,2 0/00 av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker.
Minstegebyret er :


kr. 1.480

14. Ekspedisjonsgebyr
Når rekvirenten samtidig bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr. 3.3 i forskr. eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr.
Det betales da et ekspedisjonsgebyr på:

kr. 1.280

+ for hvert ekstra reg.nr. dersom ikke annet er avtalt (forskr. 17.2) + mva:


kr. 730

15. Salg av digitale kart
Minstepris pr. ordre:

Dette skal dekke datakostnader, administrasjon og materiellutgifter ved standard datauttak og leveranse


kr. 1.250

16. Seksjonering - gebyr etter lov om eierseksjonering
Ved begjæring om tillatelse til seksjonering betales gebyr etter 
det til enhver tid gjeldende rettsgebyr.
 
Seksjoneringstillatelse:  
Ved befaring: 5xR
I tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i Delingsloven for målebrev som må utarbeides etter bestemmelsene i 9. 2. ledd  
17. Meglerhenvendelser
Ved ekspedering av eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere innkreves et gebyr pr. eiendom på:

kr. 1.500
+mva
18. Urimelig gebyr
Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses å bli urimelig høyt, kan oppmålingssjefen fastsette passende gebyr. I spesielle tilfelle kan oppmålingssjefen etter søknad redusere gebyret.
 
19. Betalingsbestemmelser
Gebyrer skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten.
Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på
rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også tinglysningsgebyr. Betaling kan kreves før forretningen berammes, annet arbeid igangsettes eller før målebrevene tinglyses. Senest pr. 30 dager etter at regning er mottatt. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeid med merking av grenser. Tinglysningsutgifter kommer i tillegg.
 

Grensemerker (merkemateriell) kommer i tillegg, pr. merke:

kr. 80 +mva

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | tjenester - §§: pbl | delingsloven
Gå til hovedside Innherred samkommune