Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

26.06.2007

Sosialtjeneste

ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen 

<<tjenester | organisering |

 

Tjenesten tilbakeført morkommunene fra 01.10.06:

 

Økonomisk rådgivning | Økonomisk sosialhjelp
Alle henvendelser skal gå til Servicekontoret i 1. etasje i Levanger rådhus. Kuratorene er tilgjengelig på telefon alle hverdager unntatt tirsdag, mellom kl. 12-13, tlf. 74 05 25 00. Servicekontoret opprette evt. kontakt med kurator.
(Verdal kommune har egen sosialtjeneste, jfr. Verdal Servicekontor)

Lov om sosiale tjenester har som formål å sikre alle innbyggerne i kommunen sosial og økonomisk trygghet gjennom å gi hjelp til selvhjelp.

Etter en individuell vurdering som kartlegger søkerens behov, kan følgende tjenester være aktuelle:

 • Sosialtjenesten har ansvar for å gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale og/eller økonomiske problemer.
 • Sosialtjenesten kan bistå med økonomisk hjelp eller hjelp til å mestre psykososiale utfordrninger. Dette kan eksempelvis være samlivsbrudd, boligproblemer, rusavhengighet, psykiske problemer eller arbeidsledighet. Sosialtjenesten samarbeider med andre instanser som for eksempel Sosial- og Psykiatritjenesten i kommunen, aetat, trygdekontor, lege, institusjoner og sykehus.
 • Dersom du ikke har inntekt fra arbeid eller trygd, kan det være nyttig å gjennomføre en kartlegging av ulike forhold som innvirker på dine fremtidige muligheter. En slik egenkartlegging kan du få utført ved sosialtjenesten.

  Gjennom egenkartleggingen skal du bli bedre i stand til å vurdere egen arbeidsevne og dine muligheter i tiden framover.

Økonomisk rådgivning ^
Økonomisk rådgiver Per Tore Johansen: tlf. 74 05 25 00, kontordag på Verdal, Stekke, mandager.

Innherred Samkommune ønsker å gi råd og veildening i økonomiske spørsmål til alle innbyggerne i Levanger og Verdal som opplever behov for slik hjelp:

 • er økonomien din rotete og situasjonen vanskelig?
 • har du problemer med å nedbetale gjelden din?
 • klarer du ikke å betale regningene på strøm, telefon eller ting du har kjøpt?
 • skylder du penger til venner og familie?

Da må du gjøre noe med en gang! Søk råd så tidlig som mulig!

Vi hjelper deg med:

 • å få oversikt over din private økonomi
 • å sette opp et husholdsbudsjett
 • forslag til å redusere dine utgifter
 • praktisk bistand i forhold til gunstigere avtaler med den du skylder penger til (kreditor)
 • informasjon om samfunnets hjelpetilbud forøvrig, og praktisk forhold til disse

Vårt felles mål er at du som bruker skal bli i stand til å håndtere din økonomi og ivareta dine økonomisk forpliktelser.

Økonomisk sosialhjelp ^
Hvem har krav på økonomisk sosialhjelp?
Økonomisk sosialhjelp kan gis til personer over 18 år som ikke er i stand til å forsørge seg selv gjennom arbeidsinntekt eller trygd, eller som trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Hva kan du ha krav på?
Sosialtjenesten skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til grunnleggende behov for bolig, oppvarming og livsopphold. Hovedformålet er å sikre innbyggerne i kommunen et minimum av økonomisk trygghet og levestandard.

Kommunestyret har fastsatt veiledende satser for livsopphold og boutgifter. Satsene varierer med blant annet alder og familiestørrelse.

Loven forutsetter en individuell behovsprøving. Den individuelle behovsprøvingen er overordnet lokalt fastsatte veiledende satser.

Økonomisk sosialhjelp kan ytes i form av bidrag, lån eller varer og tjenester. Hvilken stønadsform som ytes, avgjøres etter en individuell vurdering av situasjonen.

Hva ligger i begrepet `livsopphold`?
I Levanger kommune brukes begrepet `livsopphold` om følgende utgifter:

Nødvendig mat, husholdning og toalettartikler, klær, hårklipp, ordinære legekonsultasjoner og ordinær tannlegebehandling, medisiner, brilleinnfatning, fritidsaktiviteter, reiseutgifter i fritiden, samvær med barn, TV-lisens, telefon, avis, eventuelt andre forbruksutgifter. Supplering av møbler/inventar og reparasjon av utstyr inngår også i livsoppholdet.

En midlertidig, kortvarig ytelse.
Økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig og kortvarig ytelse, som mottas i påvente av annen inntekt. Vi vil sammen med deg arbeide for at du skal bli økonomisk selvhjulpen.

Alle andre muligheter skal være prøvd.
Økonomisk sosialhjelp i henhold til lov om sosiale tjenester er en subsidiær ytelse. Dette innebærer at den enkelte må utnytte alle andre muligheter til forsørgelse før man kan ha krav på økonomisk sosialhjelp. Eksempler på andre muligheter:

Har du rett på trygd eller annen stønadsordning, må du søke dette først.
Har du penger i bank, aksjer, kapitalvarer eller annen formue, kan sosialtjenesten kreve at disse verdiene brukes eller selges før du kan få økonomisk sosialhjelp fra sosialtjenesten.
Har du rett på bostøtte via Husbanken, må du søke dette først.
 - Husbanken
 - A-etat
 - Trygdeetaten

Studenter/skoleelever
Sosialtjenesten i Levanger følger Statens lånekasse for utdanning sine retningslinjer for tildeling av lån/stipend til studenter/elever. Studenter/elever som er innvilget studielån/ stipend forventes å dekke sine leve- og bokostnader i det tidsrommet som lånet/ stipendet er ment å dekke.
 - Lånekassen

Søknad og krav om dokumentasjon.
Ved behov for hjelp kan du henvende deg til servicetorget.

Før søknader om økonomisk sosialhjelp kan behandles, må søknaden være så godt opplyst som mulig. Det stilles derfor krav om dokumentasjon. Informasjon om nødvendig dokumentasjon fåes ved kontakt med servicekontoret eller sosialkurator. Det er i hovedsak søkers ansvar å innhente nødvendig dokumentasjon, men kurator kan være behjelpelig med dette ved behov.

Saksbehandlingstid
Vanlig saksbehandlingstid er 3-4 uker, og du vil få skriftlig svar.

Vilkår
Hvis du innvilges økonomisk sosialhjelp kan det knyttes vilkår til hjelpen. Hvilke vilkår vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Informasjonsplikt
Mottakere/søkere av økonomisk sosialhjelp er pliktig å straks melde ifra til sosialkontoret ved enhver endring i inntekt- og utgiftsforhold. Søkeren er også pliktig til å informere om egne formuesforhold, f.eks. bankinnskudd, bostøtte, tilbakebetaling av skatt, feriepenger, kontantstøtte, bolig, bil, fast eiendom etc.

Uriktige opplysninger kan medføre at innvilget stønad må tilbakebetales, jfr. § 5-6 i lov om sosiale tjenester. Slike forhold vil også vurderes om det skal anmeldes til politiet.

Klagerett
Du har anledning til å klage på sosialtjenestens vedtak. Klagefrist er normalt tre uker etter at du har mottatt brev om vedtaket. Sosialtjenesten kan gi deg hjelp til å sette opp en klage. Om sosialtjenesten opprettholder vedtaket, blir klagen videresendt til Fylkesmannen. Fylkesmannens vedtak er endelig, og kan derfor ikke påklages. ^

 
<<tjenester | organisering | ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen
Gå til hovedside Innherred samkommune